HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 58

JPEG (Deze pagina), 781.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

. ` """‘"`" ""` " "`" """"'°`"`""”"'_"` "°""""""` Ei
l
li
J 56 ï -
‘ N
,I e
die in de Europeesche maatschappij naar verbetering snak- ’
jj ken, is er 0. a. in Nederland een, dat niet het minst ,_
verdient, deugdelijk onderzocht te worden. llet is: de ï
le, inrichting van het machinisten-corps bij onze marine, j
e' met hare wettelijke ol` niet-wettelijke bepalingen.
ij Maar, zoo wordt er wellicht gevraagd: is de publieke j
lj_ opinie ­- de algemeene aandacht ­­- op dit onderwerp
j dan reeds gevestigd‘?.... We zouden denken van ja! Q
l en wel sedert verscheidene jaren: maar vooral in het i
afgeloopen jaar hebben een tal van artikelen in onder- jj
· scheidene onzer dagbladen, zells in Javaansche couran- jj
ten, de erge grieven aan den dag gebracht, die de
,‘ machinisten tegen die regeling en tegen zooveel wille-
j keurige handelingen en onrechtvaardige behandelingen
ï‘ hebben, dat wij op onze beurt vragen: hoe is het mo-
gelijk, in vredesnaam mogelijk, dat klachten, sedert `
j jaar en dag geuit door machinisten en partikulieren, j
/ onverhoord zijn gebleven - tot heden toe niet zijn door- j
gedrongen noch bi_j den minister van Marine, noch bij de
tt leden der Staten-Generaal? .... Brei`! wij zullen voor 1
,~ ditmaal eindigen met in korte woorden weder te geven , j `
jv.: wat o. a. de N. Amst. Ct. van 17, 18 en 19 April jl. t
over dit onderwerp heeft medegedeeld. l
l Met de meeste belangstelling, zegt de schrijver, de jl
{ stukken gelezen te hebben over de Machinisten in Neder-
j land, maar bijzonder getroffen te zijn geweest bij de j
l vermelding van het noodlottig voornemen, dat er be- j
staan heeft om den machinisten het vooruitzicht te ont-
j nemen, tot den rang van officier te worden bevorderd,
hetgeen op het geheele korps een nadeeligen invloed
1 heeft gehad; dat bij de meesten hunner de dienst reeds
j alle aantrekkelijklieid verloren heeft, zoodra zij hunne j
; onhoudbare positie hebben leeren inzien, betreffende den E
’ inferieuren rang, dien zij aan boord innemen, zij, de j
j zonen van fatsoenlijke en in de maatschappij goed ge- j
1 plaatste ouders; dat zij gewis die betrekking niet zouden l
» gekozen hebben, zoo die geen vooruitzicht op den ofüciers- j
E rang had aangeboden. i
­ De schrijver schetst verder de nadeelige gevolgen
i hunner lage positie, terwijl er toch reeds een
l

jl
I