HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 57

JPEG (Deze pagina), 724.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

55
i meer past, ter harte te nemen. Wij verzoeken u door
j een nieuwe wet een betere regeling in de onder-
; havige zaak te bevorderen, want de oude is sleeht en
j niet meer bruikbaar; ­­­ of: hoogste dienaren van
¤ den Staat, wij verzoeken 11 met den incest verschul-
i digden eerbied (oude formule) de hierna opgcnoemde
ganseh verouderde wet tot een punt van nauwlettend
onderzoek te willen maken, zullende het UEd. dan
weldra blijken, dat in het onderhavige de tijdgeest is
, geignoreerd, dat er onbillijkheden bestaan, die dringend
i om verbetering vragen, enz. ‘?
I Zou men in ernst kunnen gelooven dat, alzoo gere-
deneerd, gecouranteerd on gerequesteerd ~ de hooge
staatsmachten zich haasten zullen, aan zulke verzoeken
l gehoor te geven‘?... Wie dit waant, heeft zich bedro-
gen. ,,llaast n langzaam", en ,,wat langzaam gaat, gaat
zeker." Deze spreekwoorden zijn echt Nederlandsch, en op
het bovenstaande niet misplaatst. Waardoor nu ontstaat
die onwilligheid, en waarom willen de groote heeren
geen gehoor verleenen aan billijke klachten en beleefde
l verzoekschriften van de burgers, door wie en voor wie
i deze heeren zijn aangesteld? .... Omdat de publieke
{ opinie op dit onderwerp nog niet genoegzaam geves-
jvx tigd was l . .. Ziedaar in twee gefranciseerde woorden
` ’ dit Nederlandsch problema opgelost. En de moraal is:
,,deugdelijk onderzoek naar de deugdelijkheid in allen
ernst l"
Moge er ook elders, nl. in andere landen, met valsehe
kaarten gespeeld worden, evenals men daar nog met
de menschen speelt -- hij ons is hetanders : Nederlands
zonen worden niet meer als onmondige kinderen be-
schouwd; en wat betreft zijne docbteren .... geen nood,
edele vrouwenschaar! u wordt het lnirgeresserecht voor-
bereid; voor u, zonder welke de wereld een akelig
kerkhof zou zijn, stellen zij zich in de bres, die nwe
emancipatie verlangen, echter op eene voorwaarde: dat
gij altijd de zachte, goede huisvrouw blijven zult en
nooit de mmz-vrouw worden wilt.
Maar nu ter zake:
Onder meer andere onderwerpen van urgenten aard,