HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 56

JPEG (Deze pagina), 760.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

li
ijt
tt
t
a' 54 .

j` Wordt de tijdgeest bij het groote deel van het Europee­ t
ii? sche ras als een reisgenoot vriendelijk verwelkomd ­­ j
jï de Chinees, de Japanees en meer andere neezen sluiten ‘
voor hem de deur; zij willen zelfs niet gediend zijn van j
f. de vrome Europeesche vaderen met hunne zoogenaamde Z
ft meerdere verlichting, wanneer deze hen willen komen t
'l­ overtuigen van de deugdelijkheid van zekere godsdien-
l stige leerstellingen, waarvan de neezen nooit te voren
{ gehoord hadden, maar waarvan de vaderen zelf nog een
l` kinderachtig begrip hebben. En wat wonder! .... ls j
i het dan te verwachten, dat zij, die de oude sleur even-
als de kostbaarste diamant bewaren en den tijdgeest over j
ti boord werpen, de zoogenaamde blinde heidenen zullen
ziende maken`? j
Op het gebied der wetgeving werden in de laatst- i
j verloopen tachtig jaren niet weinig oudesleur-zaken op-
t geruimd, terwijl er nog eenige bij llesjes harnas aan den
jj kapstok bleven hangen, waehtendeoin eerlang in ,,l’luto’s
r,' hol' gegloeid" en voor altijd van de aarde verwijderd te
t‘ worden. j
Uit. den dommelgeest der eeuwen ontwaakt, zijn veler
E " oogen geopend, terwijl ze bij anderen geheel ol' gedeel-
, telijk gesloten bleven; die ziekte-toestand is echter--en j
j gelukkig ook ~ slechts temporeel; tempera matantiw je,
j et nos matamar in il/is (de tijden veranderen en wij ver- `
anderen met hen), dit wisten de oude Romeinen; weet
' hun nakroost het ook? .... ja en neen. Maar als wij
ons mogen verheugen, dat tijdgenooten zich met den
i tijdgeest hebben verzoend niet alleen, maar zelfs met
j hem een onverbreekbare overeenkomst. hebben gesloten,
dan kunnen wij daarmee vrede hebben en erin berusten
j als iets heel natuurlijks, terwijl het waarom nauwelijks
{ behoeft gevraagd te worden. Echter is er op het gebied
i van den vooruitgang een onderwerp te bespreken, waarbij
, wij een oogenblik willen stilstaan, ter waaroms wille.
Zou men gelooven dat, als eene oude, lang verjaarde
I wet verandering behoeft, het genoeg is te zeggen b. v.:
l M. ll.! u, aan wie de belangen des vaderlands zijn op-
' gedragen en de wetgeving tevens, u verzoeken wij, om
‘ die ol die instelling, die aan den tegenwoordigen tijd niet
I
l
je
jr
e