HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 55

JPEG (Deze pagina), 652.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
53
ons de bovengenoemde thans gereleveerde letteren wel-
willend werden toegezonden.
X.
,,Men volgt zoo gaarne de oude sleur; wat 25 en
,,50 jaar bestaan heeft, en gezegd is ,,deugdelijk"
,,te zijn, houdt men in stand, zonder te onder-
,,zoeken, of de ,,deugdeli_jkheid" wel ernstig is on-
,,derzoeht.”
/177Zh, Cour. v. 27 April il.
Wie vereenigt zich niet met bovenstaand gezegde?
Wij althans kiezen het gaarne tot motto. llet is toch
maar al te waar, dat de oude sleur maar al te veel
gevolgd wordt.
Men ziet de teugels eener aloude hierarchie nog
sterker aanhalen en het autoeratisch stelsel zich aan
den stralenkrans bij de gratie Gods crainponneercn, alsof
het clespotisme in de ’lf)d@ eeuw nog niet had uitge-
diend! .....
In plaats van het vernieuwde tegen het verouderde
,, in ruil te nemen, zegt de reaetionaire theorie: ik kan
` niet meegaan! .... aan de oude sleur gewoon, bevalt
deze mij het best; uw tijdgeest, waar gij mede voor-
uit zijt gegaan, is mün aartsvijand ­ weg daarmee,
over boord met hem, en daarmee uit!" .... Maar met
dien tijdgeest over boord te werpen, wordt hij niet ge-
dood, noch verliest hij zijne voortdurende levens-
kracht; alleen de oude, maagdelijke bes schudt beden-
kelijk het hoofd, als men haar spreekt over eene
j nieuwigheid en als zij uitgenoodigd wordt om het over-
grootmoederlijk harnas, dat men ook wel keurslijf noemt,
aan den kapstop te hangen, in plaats van de ingeregen
ledematen er mede te sjorren; ja, dan gelooft die oude
bes, dat de wereld weldra vergaan zal of minstens een
tweede zondvloed ophanden is. Alzoo is de oude sleur
j de machtige heerscheresse over velen en in vele landen,
X en schijnt waarlijk een burgerrecht verkregen te hebben.
I
I
I
I
I