HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 53

JPEG (Deze pagina), 734.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

i
54 t
lletgeen in den brief verder volgt nopens den stand,
waarin de maehinisten ­in de maatschappij zijn geplaatst, j
daarover knnnen wij kort zijn; want de heer A heeft óf ‘
ons volstrekt niet begrepen, óf met andere woorden ti
willen zeggen: ,,dat wij groot gelijk hadden? In al
onze artt. is er geen sprake geweest, dat de oflieier-
machinist niet zou gerespecteerd zijn, enz. enz., maar
wij hebben immers alleen en uitsluitend gesproken van
de maehinisten beneden den rang van luitenant. En wat
wij gezegd hebben nopens hunne te lage positie aan
` boord en aan den wal, is zóó onwedersprekelijk waar,
dat daaraan een geheel artikel zou kunnen gewijd, en
onze vorige artt. met een uitgebreide commentaar
zouden kunnen vermeerderd worden. Ondervraag slechts
de maehinisten, die een goede opvoeding hebben gehad,
en dat getal bedraagt thans wellicht "/in of meerder
(echter niet die machinisten, welke, zooals onlangs, van
vuurstoker tot machinist werden bevorderd), en zij zul-
len u allen als uit één mond mededeelingen doen, die de
waarheid, en niets dan de waarheid bevatten, ja zelfs
meerder dan hetgeen wij van hunne lage positie gezegd
hebben en zullen blijven zeggen, tot ook gij, heer A.,
zult mogen en kunnen instemmen, dat de tijd naar is,
om den toestand te veranderen en te verbeteren van zulk
"r· een eorps als dat der marine-maehinisten.
De OlliClCl`-Il'lï1Cllll”llStt3H, waarvan gij, heer A., spreekt, j
en ,,die bij de notabelste tainilies aan huis komen en
,,waarvan nooit hoordet beweren, dat zij tot de helle
,,des volks hadden behoord," worden alzoo bij alle no-
tabelen, in de societeiten, op bals en concerten, die
aldaar gegeven worden, toegelaten. Wel, we willen het
volgaarne gelooven, alles wat van hen zegt; maar
dit getuigenis kunt gij niet geven van de niachinisten
2de en lm klasse.
De heer A. heeft ons een klein verwijt willen doen
over dat woord ,,het`fe" des volks. Wij mogen hein ook
hier op een erreur wijzen. Zie s. v. p. ons art l, al-
waar in het laatste gedeelte te lezen staat: .... ,,Yan
,,waar nu die achterstelling onzer niarhinisten, vanwaar
j ,,dat bekrompen idee om mannen, zoo wetenschappelijk
ä 4,%
1
n
i
I
X