HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 52

JPEG (Deze pagina), 720.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

jv
ii.
ll
j`
,;’ 50
Il
het
j· dat die zeven oflicieren voldoende zijn, strookt niet met
j` hetgeen gij reeds toegegeven hebt, dat alleen op de
çï groote schepen ,,oflieieren van hoogeren rang" zullen
in dienst doen; ­- daarin ligt natuurlijk opgesloten, dat
Ei op de minder groote schepen ,,oi`tieieren van minderen
ij rang" ­ maar toch altijd of/iederen zullen geplaatst
ii, worden, zooals de heer llardes op de Wits.vemtctii,‘ en
j als wi_j nu eens dit schip als minimum moeten aanne-
l men, dan bezitten we immers nog van p. m. diezelfde
i‘ soort schepen ............. 6
‘ en van veel grooter kaliber ........ 9 `
,# dus samen ..... 15
j Maar al onze ofüc.-mach., minus één .... ’l
j zijn op de werven geplaatst. Rest . . M
i_ Veertien OiT1ClCl`­ITlEl(‘-illIllS[C11 mankeeren we dus per
jl sé, len zouden ook de sehroefstoomschepen door een
i,· Oi`llC1Cl‘­l`[l3Cll1l'llSt moeten bezet worden, dan zouden we
j' 24 ollicieren te kort komen. En dan zou men
toch niet kunnen zeggen, dat die M of 24 ,,luxe-ol`li-
g cieren" waren! Laat ons daarenboven onze Marine niet
j deelineeren, als zoude zij zoo klein wezen; - zijn wij
j geen zee-mogendheid meer van den ism rang, zoo V
[ wensehten wij het toch van harte, heer A., met u en ’
niet alle ware Nederlanders; - laat ons dan tenminste
’ de eer onzer toeh niet onaanzienlijke marine-vloot weten
op te houden, en toonen, dat we op onze schepen,
i die daar vatbaar voor zijn, niet voor de vreemden willen,
noch behoeven onder te doen, nl. datwe ook onze bodems
i waardig keuren dat ze door een Ollltflt‘l`-­iTl3Cilll1lSt bezet
L worden, en dat we daarvoor nog geld genoeg hebben.
i Ons budget van Marine zal nooit te kort schieten inhet
' heloenen van hen, die zulks verdienen. Wij weten het
j immers genoeg, dat de Staten-Generaal voor de Marine
soms meer wilden geven dan hun gevraagd werd, en
L als de minister geld zal vragen om ol`lieier­maehinisten
’ te salarieeren, dan zal geen edeldenkend volksvertegen-
t woordiger op die vraag eenige bedenking maken- daar- 1
i van torli mogen wij ons wel verzekerd houden.
l
|* ‘
' I
I'
i .