HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 51

JPEG (Deze pagina), 762.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

E 49
A Vervolgens: ,,wij bezitten dus maar weinig schepen,
, ,,waarop eene machinist van hooger rang dan ’l¤'=B luite- j
ä ,,nant zou kunnen dienen." ij
Hier bewijst gij, heer A., eene grooterechtvaardigheid
en we zijn er u dankbaar voor, en kunnen ons in alle
opzichten met deze uwe uitspraak vereenigcn. Als er dus
op de grootste onzer schepen maar ofticier-machinisten
van hoogeren rang geplaatst werden, dan zou het ma-
chinisten-korps dankbaar zijn, als zij, die eene ofliciers-
plaats verdienen, als ism luitenant op de kleinere sche-
P pen werden geplaatst.
” · En terwijl we ons in dit opzicht met uw gevoelen
gaarne vereenigen, kan hetgeen hier verder in uw brief
volgt, onbeantwoord blijven.
Wij meenen goed te zijn ingelicht wanneer wij
verklaren, dat, als de nood aan den man komt, geen
machinist, van welke klasse of rang ook, zich ontzien
zal ,,om den hamer en de vijl te hanteeren." ls het niet
hun ploeg en wagen‘?- hebben zij niet de zware ver-
antwoording voor den goeden gang der machine, en
zouden zij, als het noodig was, niet hun olliciersrok
met een kiel verwisselen en het voorbeeld geven aan
hunne minderen‘? .... Laat ons daar geenszins aan twij-
felen; onze Nederlandsche jongens - ze mogen luitenant
g of kapitein wezen ­-­ als het er op aankomt, dan weten
j zij de handen uit de mouwen te steken, en het gouver-
nement heeft wijselijk gezorgd, dat de machinisten,
j gedurende hunne studiejaren, dit geleerd hebben en het
j geleerde in praktijk zullen weten te brengen, als de
noodzakelijkheid het vereischt.
Qi ,,Thans hebben wij acht ofücier-inachinisten, en ik
,,geloof, dat dit getal voor onze kleine marine voldoende
l ,,is; ons budget is niet zoo groot, dat wij er lnxe-ol`li-
,,cieren op na kunnen houden, want ik zou niet weten,
,,waar wij ze voor moesten gebruiken?
Veroorlool ons, geachte heer A., dat wij hier met u
van gevoelen verschillen.
Vooreerst hebben wij slechts zeven ol`licier-machinis- j
ten; maar dit is eene kleine vergissing - errctre ltumnmtm A
est ­­­ wij allen staan daaraan bloot; maar uw gevoelen,
LL