HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 612.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

ïj j
I
l
I i
I
z
I
‘iï
l
Hetgeen wij u, geachte Lezer! in de volgende bladen <
aanbieden, is eene verzameling van artikelen uit Vader-
landsche en Indische Gouranten, benevens een door ons
daaraan toegevoegd slot; een en ander nopens de Machi- I
nisten bij de Konininklijke Nederlandsche Marine. l
‘ De schrijvers hebben in beknopte bewoordingen gc-
tracht, den toestand te beschrijven van de Nederlandsche
en andere Marine-Machinisten, speciaal van die in 1+”rtmL:­
rijk, waarvan de gegevens het volledigst zijn geweest.
· Bij vergelijking met andere zee­mogendheden en in
verband met het.geen ons Ministerie van Marine vroeger I
« voornemens schijnt geweest te zijn ­-­ is de tegenwoor- i
dige toestand onzer Machinisten niet benijdenswaardig.
Integendeel, zij hebben klachten te over, en wel over j ‘
grieven, die niet dateeren van heden of gisteren, maar ,
,, van jaren herwaarts. . I
Hier gelden voornamelijk de vragen:
Heeft het Gouvernement beantwoord aan het Koninklijk
verlangen, dat de Chefsltlachinisten tot den rang van
officier (Luit. t/z 2e en ’l° kl.) zullen opklimmen, en
dat zij, die het radicaal daartoe bezitten, als zoodanig ,
worden benoemd? _
Is de behandeling, die het Corps Machinisten onder- j
vindt, zoodanig als zij, als mannen van eene beschaafde j
j opvoeding en wetenschappelijke opleiding recht hebben è
ll te verwachten‘? .
1* j
t
j l