HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 779.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

,4 lj
à l
is
47
weinig talrijker zijn dan de onze, hoofd-officieren bij
het corps machinisten geplaatst, maar op de rijks- j.
werven. jj
,,Maar," zegt. de heer A., ,,vvas onze Marine wat A
grooter en bestond zij uit schepen van grooter dimen-
sien, zooals bij Frankrijk en Engeland het geval is,dan
zou dat zelfs eene uitbreiding van hoogere rangen dan
’1St<= luit. moeten teweegbrengen, en dan zou ik, maar
t ook alleen in dat geval, eene uitbreiding van den
,2 ofliciersrang hoogst vvenschclijk achten. Wij bezitten
Y ‘ helaas! maar weinig schepen van die categorie."
ij ct. Omdat onze Marine nu niet zoo groot is als de
Fransche en Engelsche, daarom zouden onze chefs-machi-
nisten niet verder dan tot den onder-olïiciersrang mogen
opklimmenl .... dat gaat toch niet aan. llier mag,
dunkt ons, het getal geen overwegenden invloed uit- .
j. oefenen op de bevordering van het individu, maar wel
de capaciteit en de verantwoordelijkheid, die hem is
opgedragen. Als onze Marine nu ,,vvat grooter" was en
uit schepen bestond van grooter dimensie, dan zou de j
`* heer A. eene uitbreiding van hoogere rangen dan 'lsm j
luitenant vvenschelijk achten.
Nu mogen vvij vooreerst vragen: hoeveel schepen zou-
den er nog behooren bijgevoegd te worden, om te komen
· tot het maximum -­­ om alsdan die uitbreiding geoor-
· loofd te maken, -- en ten andere: heeft de heer A. wel A
· een vergelijking gemaakt met andere zeemogendheden van
4 den 2<l¤¤ rang, waar den chefs-machinisten een beter lot
A beschoren is dan bij ons?
Heeft ZEd. ook wel in vergelijking gebracht de schepen
. der zeemogendheden van den ism en .‘2d<=¤ rang, waarop
oflicier-machinisten dienst doen?
llierop komen wij nader terug. Maar dan is de
derde vraag: waarom werd op het fregat Aclnzi1vtct.lmn
Wctssettctar van 300 paardenkracht onlangs een officier-
machinist geplaatst?. .. Bezitten wij niet nog ongeveer
*/2 dozijn van die soort groote of althans daarmee na- j
genoeg gelijkstaande schepen: waarom doen daarop dan
ook geen officier-machinisten dienst?
Behalve deze IUOQCII we ons nog in eenl0tal schroef-
j .