HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 48

JPEG (Deze pagina), 755.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

t
ll ” t
tl A A
z·§·t
‘ .
t Ilet is thans aan ons om, door het bespreken der be-
j. j zwaren, die de heer A. tegen onze beschouwingen heel`t
jj ingebracht ­­ te trachten, het onderwerp meer en meer
t§ in een duidelijk licht te plaatsen. Het geldt toch hier
j het belang van een aanzienlijk getal onzer burgerzonen,
Yjt meestal tot den beschaafden stand der maatschappij be-
tj. hoorende, die een corps uitmaken, waarop Neerland
[ft trotsch mag wezen. Aan het belang van dat corps
t h grenst het belang van even zooveel respectabele familien; t
maar er is nog meer ~- wij hebben beweerd, en wij ,2
. blijven, onzes inziens op goede gronden, beweren, dat V ‘
‘ de tegenwoordige regeling van het machinisten­corps ij
j bij de Marine indirect schadelijk voor den lande is en
voor de bemanning der oorlogschepen gevaar doet ont-
j slaan.
’ Wij mogen vertrouwen, dat deze verschillende punten
noch bij den minister van Marine noch bij onze Volks- t
· vertegenwoordigers onopgemerkt zullen blijven, daar
‘ al wat wij reeds aangetoond hebben, en nog zullen aan-
· toonen, geen holle theorieën, maar waarheidvolle argu-
menten zijn. ` `*
_ ,,Elke buitensporige verbetering in het lot der machi-
', nisten" ­ heeft nooit in onze bedoeling gelegen. Het
hoofdargument is en blijft: Neemt den onderofficiersrang
weg van de chefs-machinisten , nl. van de *1StC en 2de klasse, ·
want die rang past niet voor deze mannen, tenzij men ·
bewijzen kan, dat zij op veel lager trap staan en veel ·
minder verantwoording hebben dan bijv. de Engelsehe ·
machinisten lm kl., die immers allen den rang van `
luitenant hebben, terwijl de overigen in het etat-major
zijn opgenomen ­­­ en de Fransche, waarvan de .
inecanicicn en chef Z eapitaine de fregate;
· mecanicien principal tw cl. : lieutenant de vaisseau;
mócanicien principal QC cl. ;- enseigne de vaisseau.
De heer A. noemt het ,,buitensporig, in het corps
maehinisten hoofd-ofücieren te zien opgenomen, die toch
j nergens zouden kunnen geplaatst worden?
t Yergissen we ons niet, dan zijn er niet alleen bij de
A Engelsche en Fransche marine, maar ook nog bij andere zee-
* mogendheden, wier oorlogsbodems wellicht niet, ef althans
P
t t