HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 723.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

ll
45
dien kolossalen cylinder afhangt van het hooger of lager
stellen van een enkel staaäe door dien man met zijn onder-
oflieicrs-unil`orm‘? .... Werp een blik om u heen, en
ge zict niets dan kleppen, schuiven, kranen, stangen en
hefboomen, die, zoo er een verkeerd werd gebruikt,
eene onvermijdelijke verwoesting zou ten gevolge hebben
van dat heerlijke reuzengevaarte, dat daar balaneeert
en snuift en brult, dat u hooren en zien vergaat. ,,Dat
is sehoonI" roept de oppervlakkige mensch uit; maar als
hij op het dek komt en daar nogmaals den machinist
,. ontmoet - en dan ziet, hoe die altijd denkende en
handelende man ­- de bestuurder en de ziel van dat
t reuzengevaarte! ­- aldaar in aanzien staat ver beneden
· den jongsten luitenant, ja zelfs beneden den adelborst.
en den seheepsklerk -- dan krimpt het hart ineen van
« hem, die de waarde van den machinist kan bcoordcelen;
1 maar de minder bevoegde bcoordeelaar zegt: ,,Neen, als
· de machinist zoo’n knap man was, zou hij ook wel
ofüeier zijn. De maehinerie moet alzoo toch niet veel
j bijzonders wezen! .... " .
t
l
j IX. j
i . .
t Door de welwillende mededeelmg van een geacht en
in aetieven dienst zijnd hoofd­ol`[icier onzer Marine zijn wij
" in staat gesteld het onderwerp te vervolgen, dat in eenige
dagbladen breedvoerig is besproken geworden.
Wel hadden wij gewenseht, dat de artikelen over de
marine­maehinisten tot eenige polemiek hadden geleid ­-
immers, door wrijving van gedachten wordt de waar-
‘ heid duidelijker. Het behandelde onderwerp - en dit
zal wel niemand ontkennen ­ was toeh gewiehtig genoeg
om door anderen besproken te worden, die zich met de
gevoelens der schrijvers van de artt. in de Arazhemsche
en Rolterdctmsehe Coztritmfen niet, of sleehts gedeel-
telijk, verecnigen konden. Dat wij niet allen overtuigd
hadden ­­ daaraan twijtelden wij niet, en hadden even- ‘
min de pretentie van te beweren, dat zvvie zwijgt, een-
senteert.
l