HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 760.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l il
t
Pl
4,4.
I
velen er in de laatste jaren hun ontslag genomen hebben,
j niet wegens het gouvernement, maar alleen om uwer
t' geestverwanten wil. . . . . ."
tl, Blz. ’l3. ,,Gij ziet het, mijnheer Verax, als uw systema
l‘ publiek werd, er nog al vacatures in de machinekamer
jj zouden vallen. En dan durft ge de vraag nog opperen:
if of zij dan niet meer zoo ruim zouden opkomen?
l ,,Yoorzeker neen! Driewerf neen! Een ieder heeft de
g zijnen lief , een ieder doet zijn best voor ’t kroost dat
B de hemel hem geschonken heeft; docl1 watblijft erover,
als gij hun zelfs ’t nietige predicaat ,,Mijnheer" wilt ,.
wegcijleren? Zeker zoude de aandrang, als uw systema
in praktijk werd gebracht, eene geweldige stuiting onder-
! vinden, enz ..... " .
Blz. 16. ,,Wat wij hier geschreven hebben, mijnheer,
zijn daadzaken. Misschien zullen wij wel bij den een of i
i ander, die er in betrokken is, een glimlach op ’t aan- j
gezicht lokken, doch wij zijn niet vatbaar voor zoutelooze ··
i ‘ gesprekken en spotternijen.
,,Ziedaar dan, mijnheer, in korte trekken onze denk-
’ wijze; wij hebben niet getracht, ze in schoone bewoor- ç
= dingen of snedige gezegden te uiten; neen, ons doel was
alleen te trachten, u het verkeerde uwer denkwijze onder ·
’t oog te brengen. En wij stappen van ’t onderwerp v
af, ons voorbchoudende daar naderhand, zoo ’t noodza- l
kelijk mocht zijn, op terug te ko1nen."
Gaarne hadden wij vernomen, dat de heer Verax ware ”‘
teruggekomen op zijne ideeën van jeugdigen leeftijd,
toen hij de zaken uit een ander oogpunt beschouwd heeft
dan thans waarschijnlijk het geval zal zijn. ’t ls nooit
te laat om een begaan onrecht weer goed te maken!
Wij eindigen dit artikel met het slot van den brief
des heeren M. aan onze lezers mede te deelen:
,,Welk een schoon vak is dat der machinisten!
,,Welk eene kennis, welk een verantwoording! als gc
daar dien man ziet staan voor zijne machine, voor dat
lichaam, hetwelk met zijne kolossale stangen daar aan
komt zetten, als wilde het u verpletteren en dan weer
terugkeert om steeds dienzelfden geregelden gang te be-
houden. Zoudt ge het wel denken , dat de beweging van