HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 777.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

t
43
l een grief voor u zijn! En daarom hebt ge gelijk, hieraan
paal en perk te willen stellen: want, mijnheer Verax,
l het corps machinisten is brutaal genoeg om eenmaal, _
j evenals de scheepsbouw, hoogere rangen te eischen met
j het volkomen bewustzijn, dat het onmisbaar is, dat gij
volstrekt niets ten uitvoer kunt brengen zonder dat be-
ruchte corps welks leden zoo driest en onbeschaamd
zijn, zich ,,mijnheer" te laten noemen, die in eene warme
i hut logeeren en zelfs op sommige. schepen de cylinders
j onder de voeten en de stoomleibuis boven het hoofd
jj hebben. Jawel, mijnheer Verax, daar moet een einde
Q aan komen ...... "
Blz. 8. ,,De wapens der geneeskunde en die der ad-
ministratie, allen dragen uwe goedkeuring weg; alleen
over het machine-personeel barst uwe woede in felle
« vlammen uit. Doch gelukkig, mijnheer Verax, bezitten
wij nog eenige troostmiddelen. Wij weten, dat er ach-
tingwaardige kommandanten, hoofd- en vlag­officieren
zijn, die niet tot uwe partij behooren. Wij weten, dat
' er edele mannen zijn, die beter beseffen wat een machi-
nist toekomt, die altijd hun machine-personeel met
achting behandelen, die ons hunne hulp toezeggen en
. ons altijd met genoegen behulpzaam waren. Ja mijnheer,
al onze heeren olhcier-machinisten zijn op voordracht V
hunner respectieve kommandanten gepromoveerd ..... "
Blz. 9. ,,Wij vragen u thans, mijnheer Verax, is de
. mechaniek niet even goed eene wetenschap als de stuur-
manskunst? En zoude de werktuigkunde door een recht- “
vaardig gouvernement niet even goed beloond moeten
worden als de scheepsbouwkunde, de geneeskunde en
de administratie‘? Zoo ge u de moeite wilt geven, beschouw
dan eens het machine-personeel bij onze naburen in
Engeland, de bakermat der maehinerie. Geef u de
moeite en lees the Artisan *1860, 15 Juni; gij zult dan
wellicht totbetere inzichten komen, of ge zult nog boozer
worden; want, mijnheer, als het gouvernement aan uwe
raadgevingen gehoor gaf, dan zouden wel spoedig alle
kundige machinisten verdwenen zijn; want ten spijt van t
al het goede, dat het gouvernement tot heden bepaald
heeft, zal het u even goed als ons bekend zijn, hoe