HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 769.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

Q
ls
te
al
42
l
en wij moeten kundige hebben, anders zijn wij ons S
j leven niet zeker. En te recht, mijnheer. Zulke mannen
yr zijn bij ons geen machinisten, dat zijn sjouwerlieden,
oliemannen, daar zijn onze stokers professoren bij. Der- j
’§ gelijke ongelukken kunnen bij de Nederlandsche 1narine §
,_, nimmer gebeuren; daarvoor is door het gouvernement l
j wijselijk gezorgd. Wij bezitten wezenlijk kundige en
T ` wetenschappelijke menschen, die door drie examens
g moeten bewijzen, dat zij werkelijk kundig machinist zijn. ,
` ,,llet gouvernement was reeds voor vijftig jaren beter l
` ingelicht dan gij thans, mijnheer Verax. llet gouver­
nement weet, dat een machinist even goed beloond moet X
worden als een officier. Wij vragen u, mijnheer Verax,
Q die ons uit de warme hut wilt jagen en ons bij
, Janmaat durft werpen: heeft de opleiding en de weten-
’ ` schappelijke geestbeschaving van een machinist niet even .
j goed geld gekost als die van een officier?
,,ls de machinist ook geen Nederlander en van ach-
, tingwaardige familie?
l ,,Ja, mijnheer, als gij zoudt slagen de machinisten ·
G zoo ten achter te zetten, wij zouden ons verplicht ge-
‘ voelen ouders en voegden te waarschuwen, hunne kin-
deren en pupillen liever naar Harderwijk te zenden. Gij
kunt verzekerd zijn, mijnheer Verax, dat, als zij eene
schoolopvoeding hebben gehad als een élève-machinist,
zij na een tijdsverloop van 5 of 6 jaren den ofüeiers-
rang hebben behaald. Op hun vijftigste jaar zijn ze _
kapitein, en de machinist-leerling misschien Glde luitenant.
En dan durft ge nog vragen, mijnheer, of dit geen
overvloedige weldaden zijn! Gij die op bladz. 68 en
69 van uw boekske zoo meesterlijk voor de rechten der
officieren en adelborsten strijdt, vindt het overvloedig,
dat men den machinist den rang van luitenant ter zee
2de klasse als maarschalksstaf in de hand geeft?
,,Welke blijken van liefde geeft gij voor zulk een
schoon wiskunstig vak?
,,llaar wij vragen u, mijnheer, hoe kunt u dan
met den scheepsbouw vereenigen? Dat is immers ook
maar een ambacht? En een scheepsbouwmeester kan het
tot den rang van kolonel brengen! Dat moet toch ook
l