HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 743.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

il
niet te euvel worden opgenomen, als bij eene vergelij-
king der beide categoriën een hardklinkend woord is
gebezigd geworden - welnul nopens dat woord doen
wij veeleer een {meende hoizorczble, dan den schijn op
ons te laden, als hadden we iemand ­- zijn het dan
ook jongelieden ­­- iets onaangenaams willen zeggen.
En hiermede moge de vrede thans weer gesloten zijn.
Nu verder: De heer ill. verwijst ons naar bovenge-
noemden Opm brief. ­- Wij hebben dien met de meeste
aandacht gelezen.
W De schrijver van dien brief heeft den heer V. niet
A gespaard. De brochure, *10 pagina’s groot, te Rotter-
dam bij de Wed. Krap de van ljuijm, ao. 1862 uitge-
geven, getuigt van eene welversneden pen, en niet minder
van bondige redeneering en brengt onomstoothare waar-
heden bij. Slechts enkele phrases willen wij daaruit
releveeren.
. Blz. 5-7. ,,Doch zeg ons, heer Verax: wo liegt
; der Hund begraben? Hebt ge misschien indertijd opge-
merkt de kundige, praktische handelwijze der machi-
nisten aan hoord van het Russische jacht, dat in *1859,
ter reparatie aan ’t Nieuwe Diep lag? Was dat corps
machinisten naar uwen smaak? Zeer zeker, niet waar ‘?
Dat waren lerme kerels, net als matrozen gekleed, met
een wambuis, een matrozenhoed en secretarisschoenen
, aan ’t lijf. Zij genoten scheepskost en 0 gulden trakte-
2 ment per maand. Zóó moesten ook de Nederlandsche ma-
ehinisten behandeld worden. Doch beschouwen wij ook
eens de schaduwzijde van dit Russische corps. Deze
knappe machinisten hadden in een oogenblik 33 platen
verbrand, en dus het Russische gouvernement een scha-
depost van f 33,000 bezorgd. Wij willen hier niet eens
spreken ran het gevaar, waarin de schepelingen ver-
keerden, op ’t oogenblik, dat dit kunststuk door deze
kundige heeren verricht werd.
,,V0oronderstel, mijnheer Yerax, dat de Nederlandsche
marine óók zulke machinisten bezat, en dat er zulk
eene ontzettende ramp gebeurde aan boord van een .
stoomschip: welk motief zoudt gij wel aannemen?
,,Niet anders dan : wij hebben onbekwame machinisten