HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 42

JPEG (Deze pagina), 703.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
ts .
Yu
jj .
Tl
40
5
j zijn bij onzen minister van Marine en bij onze Volks-
vertegenwoordigers -- en dat de eerste en de laatsten
te rechtvaardig zijn, om eene onrechtvaardige zaak langer
jg te laten voortduren.
j ,,Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht."
` Waar01n zou Nederland geen voorbeeld nemen aan Frank-
j" rijk, Engeland, Amerika en Oostenrijk? (Wij meenen
{ althans te weten, dat ook deze laatste mogendheid
L hare maehinisten mondig verklaard heeft, evenals de
t drie eerstgenoemden).
I Met dit vertrouwen bezield, durven wij de toekomst _
met zekere bemoediging te gemoet gaan ; want mocht N
g Nederlands Regering ook lang geaarzeld hebben met
, ons wetenschappelijk, hoogst belangrijk korps machinisten
‘ datgene toe te kennen wat het toekwam, -- Nederlands
C hooggeplaatste autoriteiten bleven nooit doof voor de
, tem der Waarheid.
f VII. N
j Wij zeggen den schrijver uit de hoofdstad dank voor
den toegezonden: Opm l12·ie/aan Veraar aan een Veteraan-
Jllae/zzïzzisl. - In antwoord op de opmerking, dat wij
bij het ingezonden art. ll de verdiensten der scheeps-
klerken te min gewaardeerd hebben, dient: dat het ,
geenszins in onze bedoeling gelegen heeft hen te mis- J.
kennen of te grieven, en het gaarne willen aannemen,
,,dat zich onder hen vele jongelieden van achtingwaardige
‘ familien bevinden; dat de seheepsklerken in den regel
zeer beschaafd zijn en goede scholen bezocht hebben,
en het door hen af te leggen examen niet zoo licht ge-
steld mag worden."
Nogmaals zij het gezegd dat het in onze bedoeling
niet gelegen heeft, dit evenzeer onontbeerlijk corps te
grieven, aan welks verdiensten wij gaarne den lof toe-
kennen, dien het toekomt. Maar als de aspirant-man
chinist op een zóó lagen trap gesteld wordt tegenover
den aspirant­administrateur, dat tusschen hen beiden,
als ’t ware, geen parallel te trekken is, dan mag het
l