HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 748.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

39
,,Voedsel voor den pruttelgeest," zouden ook wij
kunnen zeggen, en dat wel met eenig meerder recht,
omdat de ovzbillzj/aheid ons daartoe ruimschoots voedsel
geeft.
,,Voedsel voor uniformiteit" ..... neen, dat begrijpen
we alweer niet. Misschien heeft de heer V. bedoeld:
,,voedsel voor den man in uniform" ­­- en de rest moet
er dan maar bij gedacht worden ....
Maar treurig was het in die dagen met de schrijvers
gesteld, die den machinist absolument tot eene machine
wilden verlaagd hebben; trouwens, het gouvernement
‘ dacht er anders en beter over, maar het bleef halver-
wege steken, en de emancipatie van den man van weten-
schap en beschaving bleef uitgesteld. En waarom? ....
We durven het slechts gissen: omdat vele zeeofficieren
er zich tegen opponeerdenl .....
Gij vraagt wellicht: laat een gouvernement zich dan
door eenige vlag-ofhcieren influenceeren? ...... Evenals
meer andere zaken, schijnt ook dit ons onverklaar-
haar toe.
Een belangrijken tegenhanger van het bovenstaande
vinden wij in andere zee-officieren, die er geheel anders j
over denken, en de emancipatie van den machinist niet
wensehen uitgesteld te zien. Een bewijs onder vele:
Toen, nog niet zeer lang geleden, een vlootvoogd
inspectie hield over een gepantserd oorlogsvaartuig, mocht
, den chef-machinist van dien bodem de eer te beurt vallen,
den almiraal te worden voorgesteld (dit gebeurt alleen ,
daar, waar de kommandant de maehinisten niet onder Y
de werklieden rangschikt.) En wat zeide bij die gele-
genheid. de brave kolonel­kommandant J ..... ‘? ,,Zon­
; der dien man" {n.l. den chef-machinist) ,,is het ramtoren-
g schip niets."
Z Dateert de antipatie tegen den machinist reeds van jaren
jj herwaart.s -· des te ongelukkiger, want zij is bij oudere
ll tegenstanders ingeworteld en met het jongere geslacht
j opgegroeid.
Eene hoop bezielt ons echter en een vertrouwen sterkt
die hoop, namelijk deze: dat de tegenwoordige toestand _;
j der marine-maehinisten thans moge bekend geworden F
l
I
1
I
l