HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 774.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

·
37
een adelborst, gewoon scheepsolhcier, ja zelfs een lui~
tenant ter zoe ‘2dd klasse uitsteken moet een officier
machinist in dienst aan boord nu nog zoo ver in trao-
tement boven het tractement van een luitenant Eädd en
lm klasse staan. Zouden wij geen officieren-machinist
kunnen missen op onze schepen? blijft er dan nog geene
burgerlijke ambtsbetrekking over op de werf, of zelfs
met den rang van olhcier. Wanneer de tractemonten
trapsgovvijze en langzamerhand verminderd worden in
verhouding en naar verband met de andere rangen,
, zouden zich dan geen jonge lieden meer aanmelden?
Als de machinisten ism en Ede klasse enz. geen mijnheer
genoemd worden en zij ontvingen eens geen hut in het
verblijf der adolborsten, waar officieren hun logies vinden,
zou daar iets onbillijks in zijn? llet omgekeerde is waar.
Ik geef ieder zijn regten, maar de regten van adelborst
_ of ofüeier mogen er niet onder lijden.
,,ls de dienst van vuurstoker zoo veel zwaarder dan
die van matroos. Als hij knap handwerksman is dan
geef ik het gewonnen, maar als boer zoo van achter
de ploeg. Behoeft hunne uitrusting anders te zijn.
,,Voedsel voor uniformiteit, voor onbillijkheid, voedsel i
voor den pruttolgoest." _
Ziehier, waarde lezers! een staaltje van des heeren
Verax punctuatie, stijl en logica.
,,Omdat er te Hellevoetsluis eene opleiding voor ma-
‘ chinist-leerling bestaat" (wij waren in de meening, dat ‘
er een examen veroischt wordt om tot machinist-leerling {
te worden toegelaten, en dat dejongelioden tot machinist
worden opgeleid) ,,moest het tractement van den machi-
nist iïlï klasse niet hooger worden gesteld dan dat van
den adclborst enz."
En verder: ,,als de machinisten ism en 2dd klasse
geen mijnheer genoemd werden en zij geen hut in het
verblijf der adelborsten meer hadden, dan zou daar
niets onbillijks in gelegen zijn, omdat de ofücieren daar
ook hun logies vinden"! ....
Als wij u wel begrijpen, dan hebt gij, waarheidsvriendi
willen zeggen: de machiniston noemt men mijnheer, f
A maar dat komt hun niet toe -­ evenmin als eene hut .
2
i [
I :
l i
‘ l