HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 745.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l .
ll
jl
x'l
5 36
i
j` chinisten der Ned. Marine zóóver ten achteren blijven
slaan bij die van de groote zeemogendheden ­­- waaraan
gl toch hebben zij het verdiend, om in eene voor hunnen
stand zoo lage positie te blijven? ls zulks billijk,
j en zal hierin geen verandering komen ‘?"
j Moeielijk, mijne heeren! zoo niet schier onmogelijk
j is het mij, u de ware reden te zeggen, die van 1nij ver-
, langt, en vooral op de laatste vragen kan ik u niet anders
li antwoorden dan door met u de beste wensehen te
1 koesteren voor dc rechtvaardige zaak, die eene levendige
sympathie allerzijds opgewekt heeft. »
L In onze beschouwingen hebben wij getracht de oor-
« zaken te schetsen, die ten grondslag liggen aan de al
' te stiefmoederlijke behandeling der wetenschappelijke en
i welopgevoede mannen; en de bronnen, waaruit wij in
; dit opzicht bij den nabuur geput hebben, versterken deze
' onze meeningen. _
2 Maar er blijft nog taaie zaak te bespreken overig,
j die, nevens meer andere, als eene hoofdoorzaak van
; den abnormalen toestand, waarin de machinisten ver-
R keeren, schijnt te moeten worden aangemerkt. En welke
j is deze oorzaak? .... Naar onze meening: de tegen-
~ werking van een deel der heeren zee­officieren.
Ter loops stippen wij nog aan, de beschouwing van
den heer Halverhout (zie ons art. Ill) nopens den ma-
chinist, wien ZEd. eene derde plaats toekende onder de
werklieden. `
Verder: zekere heer Verax, een waarheidlievend (7)
schrijver, zegt van het corps machinisten, in zijn: Echo
van dan Longroom of VVccrgalnt eter gesprek/ten, aim
boord, ’s Hage, bij Gebr. Belinfante, 1862, - letterlüit
het volgende, dat in zijn boek op blz. G8 te lezen staat:
,,Officier­lIachinist.
,,ln de latere jaren is nog een Corps verrezen en wel
dat der Stoomvaartdienst. Omdat er gebrek aan Ma-
chinisten en vuurstokers was, moestmen de tractementen
N hoog stellen: thans daar er eene opleiding voor machi-
nist-leerlingen te Hellevoetsluis bestaat, waar zich zeer
veel jonge lieden voor aanmelden; moet nu nog het j
lractement voer ltlaehinist zoo ver in verhouding boven
Y 1
j I
è l