HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 701.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

35
toestomming te vragen tot stoppen, maar dit op eigen
gezag doen, als hij denkt, dat de noodzakelijkheid
daartoe bestaat?
Aldus schreef de schout-bij-nacht Paris in zijn Diction-
mtire de ltr Jllariize ci oapeur, vóórdat het decreet van
4860 een wijziging had gebracht in den toestand der
maïtres-mécaniciens, door ze op te nemen in de ,,hierar-
chie navale", en door hun, nevens hunne nieuwe rechten,
· ook nieuwe plichten op te leggen. lieden ten dage 1noe­
ten de méeaniciens principaux te et 28 cl., gelijkstaande
i met lieutenants de vaisseau en enseignes, eene zeer uit-
j gebreide theororetische kennis bezitten.
n Wij leven niet meer in den tijd, dat er bij de ma-
i chinerie nog geen knappe lui bestonden, die zich aan
het onderwijs konden toewijden. De kweekscholen van
Brest en Toulon hebben voortreffelijke kweekelingen
voortgebracht, en tegenover de bewering vansommigen,
; dat hunne kennis onvolkomen is, of zich tot eenige
i tradities zou bepalen, weet men, dat hun korps uitste-
kende mannen in zijn midden heeft, die tevens inderdaad
geleerden zijn. 4
t
` VII.
Wij betuigen onzen dank aan twee en twintig heeren ma- `
ehinisten en verdere vrienden uit A., M., Pt.,en U. voor
‘ de bewijzen van sympathie en de geleverde bouwstoffen,
van welke laeatstn thans zal gebruik gemaakt worden.
lloezeer het niet ontbrak aan gegevens om eene mee-
ning te rechtvaardigen, die nu reeds eene maand lang
van vele zijden besproken is en (voor zoover ons bekend
is) tot geen tegenspraak heeft geleid -- zij het ons
nogmaals vergund de pen op te vatten, waar allerzijds
de wenseh wordt geuit, dat eene onbillijkheid hersteld
worde.
Van verschillende zijden is de vraag gesteld: ,,Wat
mogen toch wel de eigenlijke redenen zijn, dat de ma-