HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 36

JPEG (Deze pagina), 766.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l t
ljj l

rl
~J
5 34.
draaier en vooral smid zijn; hij moet vóór alles gevaren
lf, hebben, om die tegenwoordigheid van geest en die be-
kendheid met allerlei hulpmiddelen zich eigen te maken,
ti die den waren zeeman kemnerken, en hem ieder oogen-
j blik resultaten kunnen doen voortbrengen, waarover men
{ verbaasd staat, wanneer men in aanmerking neemt de
F weinige hulpmiddelen, die hem ten dienste staan: ook
moet hij tegenwoordigheid van geest en koelbloedigheid
, hebben; want men moet op zee dikwijls, om zoo te ·
‘ zeggen, de kunst verstaan van te improviseeren.
j ,,Toeh is het zeer nuttig, als een machinist werkzaam i
f geweest is in de werkplaatsen, ten einde hij zich kunne 2
l hebben bekend gemaakt met de travaux de precision,
j de modes d’exócution en het rechtlijnig teekenen. De j
j examens, waaraan 1nen de machinisten onderwerpt, ver-
, eischen eene tamelijk uitgebreide kennis; maar het is
{ moeielijk geheel door te dringen in de praktische weten-
t schappen, die onder allen toch eene voorname plaats 9
innemen, en die men niet naar waarde schatten kan, i
ï vóórdat men in alle bijzonderheden het toestel, aan
l hunne zorg toevertrouwd, heeft onderzocht.
[ ,,De zee-machineriën vereischen zóóveel zorg en be- l
j kwaamheid in 'vergelijking van die te lande gebruikt
j worden, dat zij geen dag aan zich zelven zouden kunnen
worden overgelaten. De snelheid van vaart, het smeren, j
l het onderhoud, de ketel, het opzicht over het vuur,
alles moet aanhoudend nagezien en opgepast worden,
en men moet steeds gereed zijn, om in de plotselinge
eischen van de zeevaart te kunnen voorzien.
,,llaarenboven zijn de zee-toestellen vaak gecompli­ ‘
ceerder en van grootere afmeting dan die, welke men
te land gebruikt; zij zijn, evenals bij de locomotieven,
t aan veel aceidenten blootgesteld.
l ,,De marine-machinist moet voorbereid zijn op on-
voorziene aceidenten, terstond weten, wat hij doen moet
l om ze te herstellen, of ten minste partij trekken van
hetgeen nog in goeden staat is.
,.’an de geluiden die hij hoort, de stooten of bot-
singen die hij voelt, moet hij zooveel mogelijk de oorzaak
kennen; en als hij twijfelt, moet hij nooit dralen de
l