HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 764.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

{ I
l
namelijk op de groote paketboeten, worden de machi-
nisten van heden al` beschouwd en behandeld als offi-
cieren : hun onderricht, dat gewaarborgd is door speciale
j bewijzen van bekwaamheid, de belangrijkheid hunner
2 funetiën aan boord, het gezag dat zij uitoelenen over het
. personeel van de machine, aan hunne zorg toevertrouwd-
dit alles rechtvaardigt ten volle deze gelijkstelling, die
trouwens tot op den huidigen dag toe, door geene
i oflicieele akte te hunnen opzichte was erkend geworden.
E ,,l)e gebrekkig omschreven hierarchische positie der
j maehinisten kan tot gevaarlijke botsingen aanleiding
geven bij de handhaving der orde. Aan boord moet
ieder zijne aangewezen positie hebben.
,,Het is dus noodzakelijk, alle onzekerheid te doen
ophouden ten opzichte van mannen, die een zoo belang-
rijke rol vervullen in de leiding van het vaartuig, en
het is mij rechtvaardig voorgekomen, hun eene plaats
. toe te kennen onder de olficieren der handelsstoomschepen.
,,l)eze beschikkingen, die een gunstig onthaal gevonden
hebben bij den raad van admiraliteit, zullen, daar twijfel
ik geenszins aan, eene ware voldoening geven aan de ,
wettige verlangens van een personeel, de welwillend- "
heid Uwer Majesteit ten volle waardig. l
i ,,Plic/tien, rusifentle op den mttchimïst.
,,De eigenschappen, die een goed inarine-machinist- t
aan zijne eigene hulpmiddelen overgelaten ­­ kenmerken, ‘
j zijn zóó talrijk, dat zij zelden in een persoon vereenigd
j gevonden worden; aan een ordelijk gedrag moet hij eene
_ degelijke kennis paren van de inaehinerie, die hein is
; toevertrouwd; de richting van voortgang van het vaartuig,
j de middelen om een rechte lijn te houden door het richten
; van de machine, enz. enz. lle samenvoeging der ver-
schillende deelen van de machine is het voorwerp zijner
aanhoudende zorg, evenals de ketel, en dit minst schit-
terende gedeelte der machine is desnietteinin een voor-
werp, hetwelk eene groote zorg vereischt.
,,llij moet daarenboven ook metalen kunnen bewerken,
kennis hebben van alle soorten, en bijgevolg vijler,
3 .
l

A
l
t
Q 2
lt