HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 698.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I ·>«·t•v•~·ue<‘o·w:¤rw·¤¤•­nn»•·¤=vm-·¤t·vm¤¤¤¤«­¤» à_­­~­­-­­-w«­­·­­­~­r...­.­...­....f......,..Y....n...,,-.7 . , .-,, ., W`, r.,.. .
;t t
jl
"
el
l
ç l
jj ll.

jl Mijn Parijsche vriend heeft woord gehouden; in zijn
tt; laatsten brief komt het volgende voor, zijnde eenige j
uitt.reksels uit de Comet de d[ti(‘t`t·NJiCt(’iZ$‘ de le Marine. ti
j Paris l865. ’lt‘@ amzee. .
j Nadat de schrijver een breedvoerig betoog had gele-
jj verd over de trapsgewijze ontwikkeling van het stoom-
lj wezen, zoowel als van die der maehinisten, zoodat t
j men zich aanvankelijk met het sleehts redelijk bruikbare E
, heeft moeten behelpen, vervolgt hij aldus (bl. Xlll) : ,
E ,,Zulk een staat van zaken kon niet lang voortduren.
g De decreten van 24 en 25 Sept. 1860 brachten belang-‘
ä rijke wijzigingen in die van Juni 1855. De geleidelijke
j en aanhoudende ontwikkeling van het stoomvermogen,
ij zeide de admiraal IIAMELIN in een verslag aan den
j keizer ­­- maakt dagelijks de verplichting grooter, zich
j bijzonder met dezen belangrijken dienst. bezig te hon-
Q den .....
5 ,,llet was dus noodig, het onderwijs der machinisten
j uit te breiden door bijzondere scholen, en den zeelieden
j nienwe kansen van avaneement te verseliaffen, enz. .....
t ,,De maehinisten Qdc kl. worden geplaatst op de stoom- `
l schepen, die de vlag dragen van ofticier-general, enz.
j Ze zijn belast. met het dagboek (la feuille) van den
j machinist. en de leiding der machine van het sehip, en
I worden, evenals de hoogere klassen, aan de tafel van i
t het dtat­major toegelaten.
,,lle pensioenen zijn aldus geregeld: j
.,lleeanicien-en-cltef ;-. capitaine de eorvette. l
,,l‘rineipal te cl. ;; lieutenant de vaisseau. .
_ ,.l’rincipal 9.° el. : enseigne de vaisseau.
j ,,?5edert het decreet van ‘l8Gt) zijn er talrijke maal.-- j
j regelen genomen, om den toestand van het eorps ina- t
i chinisten in het algemeen te verbeteren en te verster-
j ken ..... ln het reglement werden nieuwe bepalingen
ti opgenomen nopens het onderzoek tot toelating der kan-
i didaten, zijnde de vereisehten daartoe moeielijker en
t omvangrijker gesteld ......
,,Aan boord van de handelsstoomsehepen, en voor-
)
tl i
J
tt jt
‘ t