HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 746.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

t
31

ï aan hoord vermindert, groeit dat der maehinisten naar
gelang verbazend aan; alle nieuwe machines, die bij de
g Marine worden ingevoerd, ten minste bijna alle, moeten
, door ons verzorgd, hersteld en onderhouden worden.
,,Zijn wij minder dan de machinisten onzer naburen,
wanneer wij ons zelven enkel als bestuurders der Machine
beschouwen? Wij gelooven van neen; en ik vermeen,
‘ dat de gevallen zeer zeldzaam zijn, waar men kon zeg-
j gen: llat is een machinist die niet op de hoogte is van
gg zijne zaak. Laat ons eens het oog slaan op onze na-
’ï buren. Wat zien wij daar “?
j ,,ln 1855, tijdens den Krim-oorlog, had ElZtg€ZCti2t(Z
j niet meer dan drie inspecteurs des machines à llot,
E en honderd vier en twintig chefs-niecaniciens. Heden ten
2 dage is het kader der Engelsehe machinisten aldus samen-
F, gesteld: Negen chel`s-inspecteurs des machines à {tot, die
den rang hebben van commissaire-en-chef , w.·z. gelijk-
staande met den olticier-general (sedert ti Juli 186(J);
j ,,Vijf inspecteurs de machines ïttlot, gelijkstaande met
de capitaines de vaisseau;
f ,,Tvvee honderd twee en dertig chefs-mecaniciens, ge-
l lijkstaande met de eapitaines de fregate ot` de lieute- «
Q nants de vaisseau, naar het aantal hunner dienstjaren;
` ,,Ten laatste een nog aanzienlijker getal mécaniciens i
4 en aide-méeaniciens, gelijkstaande inet de enseignes de
vaisseau en de élèves de marine.
,,Hun kader is alzoo verdubbeld binnen den tijd van g
13 jaar, tegelijk met het verbeteren hunner positie." _
i Een dergelijke vooruitgang, die ik op dit oogenblik
bij gemis aan grondstotlen niet in bijzonderheden kan
opgeven, heeft plaats gehad bij alle zeemogendheden.
Zouden wij de eenigen zijn, die achterblijven`? Neen,
ii de vlucht is aangewezen, en wij vliegen mee.
Zal dit weldra gebeuren? lk zou het niet kunnen
;_ voorspellen; maar ik heb de stellige overtuiging dat
alles, wat tot heden toe gebeurd is, slechts een traps-
‘ gewijze vooruitgang geweest naar eene betere toe-
komst.
E


$3
J
lt
t