HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 739.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

ai T' A-in

i
,
5
'l
30

‘ ,,lIijne Heeren! Waarde Kanieraden! i
, ,,Ik vraag u de vergunning, eenige woorden te mogen 3
spreken betreffende onze vereeniging op heden avond. ,
,,Het geheele corps maehinisten heeft eene groote
)’ vreugde mogen ondervinden, doordien het eindelijk den
, rang van méeanien­en-chef zag verleenen, sinds drie
, en twintig jaren beloofd, maar nimmer toegekend, tot ‘
nu op den lOd@¤ Augustus *1868.
i ,,llogen wij ons bij den tegenwoordigen stand van g
j zaken buitenmate verheugen over de positie, die ons is ’ï
i, aangewezen ‘? Ongetwijfeld neen; en het valt gemakkelijk j
te zeggen, waarom. j
j ,,Als wij onze oude kameraden, zij die ons den weg E
j gebaand hebben, twintig jaren en nog langer den rang
ij van premier maitre­meeanieien zien bekleeden; als wij
, hem zien, die boven aan de lijst van het corps stond,
t en die, volgens de overtuiging van ons allen of ten
minste van de meesten onzer, een van hen is, die de I
jj meeste geestkraclit, moed en opoffering betoond hebben j
’ bij de langdurige en moeielijke worstelingen, die zij l
l ten einde gebracht hebben -· als wij hem zien blijven op j
j hetzelfde standpunt - dan moeten wij zeggen: zeker ]
‘ blijtt er nog veel te wenselien over. `
j ,,llaar het zou hoogst onredelijk zijn, niet te erken- 4
. ken, dat er reeds een groote stap gedaan is.
l ,,Bedenkt, ill. ll., dat er op den elfden December
j 1860 nog geen enkele mécanicien principal was, en dat
er sedert dien tijd twee en zestig premiers inaitres­me- ;
J eanieiens benoemd zijn tot prineipaux der QC kl., en elf
van deze tot principaux ’l¤ kl.; en dat wij eindelijk twee
. olficiers superieurs bi_j ons corps hebben.
» ,,Moe‘ten wij aannemen, dat dit liet toppunt is, waar-
l toe de ïiraiiselie inaehinisten kunnen geraken? Geenszins.
i ,,Dagelijks toch wordt de betrekking van zeevarend i_
niachinist belangri_jker. Men stelt zich meer en meer ten
j doel het vaartuig tot een kogel te maken, waarvoor de
l machine het kanon is, een kanon waarvan de anne-
, tingen voortdurend grooter worden. A
,,’l`erwijl het aantal der inannen van alle specialiteiten
E
l iï
l
il ‘ lt
e l