HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 679.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
i

j ee
i
landseh hart het benoodigde toestondt en het soms met
milder hand zelljs geven wildet.
j En zouden wij thans twijfelen, dat gij,edele mannen
«] weigeren zoudt een halve, ja, ware het ook een geheele
j ton gouds voor de verbetering van het levende element
van het stoomwezen beschikbaar te stellen? .... Neen,
j in de verste verte twijl`elen wij daaraan niet, maar mo-
gen ons verzekerd honden, dat gij met even milde hand
' zult willen beloonen hen, die belooning verdienen, en
die een beter lol. waardig zijn , nl. de 772l`(7'l·72t’­H2[l(`ill’l?·l­Slit’)2
in Neclerlrtizd.
``.
A Wij hebben in N°. Ill van 920 November nopens de
marine-maehinisten in Nederland o. a. melding gemaakt
van twee Fransche werken. Ziehier wat ons deswege
wordt medegedeeld: Mijn Parijselie vriend, de zeeot`üeier,
dien gij reeds kent uit het gesprek met mij, en uit
zijne te kennen gegeven bevreemding, dat de Nederland-
s sche ehefnnaeliinisten, op zeer weinig uitzonderingen
na, den onderoffieiersrang nog niet ontwassen zijn, I
, zond mij gisteren een gedrukt blaadje. lk begreep,
dat het zijn eigendom blijven moest en zond het hem
j terug, na het vooraf zoo goed mogelijk in onze taal te
hebben overgebraeht. Ziehier de eerste helft; de tweede
j bij een volgenden brief.
ä ,,l)en ’l9<l@¤ Augustus, bij gelegenheid van de pnneh,
g door den heer Morel aangeboden om zijne benoeming
tot méeanicien-en­c·hef te vieren, werden er eenige woor-
il den besproken door de heeren Vivant, inóranirien principal,
j en Astruo, oud­kweekeling van de ,,l+l<;ole des Arts et
lIetiers" te Chàlons.
,,ln deze vergadering, bijna uitsluitend samengesteld
; uit leden van den ,,Cerele", verzocht men, dat de ge-
Z sproken woorden mochten gedrukt worden; en het is
· om aan dien wenseh te voldoen, dat wij het nevensgaande
g hebben openbaar gemaakt:
4
J
l
I