HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 760.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
l .. 27
Door den kommandant zelf, of door een zijner olli-
eieren, worden soms bevelen gegeven aan den machinist,
bevelen, die in strijd zijn met de betere inzichten van
den deskundige, die hier als altijd de infericure man is,
T die gehoorzamen moet en aan gehoorzaamheid gevveon is.
j ,,Neen", zegt hij bij zich zell`, ,,die order is verkeerd,
{ dat gaat zoo niet;" maar de chef beveelt nogmaals.
De machinist begint te wankelen, verliest het zelfver-
trouwen en zegt nu: ,,Gij, kommandant, zijt de ver-
j antwoordelijke persoon ­­ ik niet ­-uw wil moet voor
‘ mij een gebod zijn, en al is het ook geheel verkeerd,
uvv bevel zal worden opgevolgd?
Wat hier nopens gebreken aan de machine gezegd
` wordt, kan ook op nog andere omstandigheden worden
toegepast en in deze en gene gevallen de allernadeeligstc
Q gevolgen hebben; want de kornmandant noch zijn officier,
= zijn machinisten in de ware beteekenis van het woord;
W bezitten zij ook al kennis van het stoomwezen, zoo
ä kunnen zij echter niet geacht worden de deskundigen
j in de machinekamer te zijn. Ware dit wel het geval,
dan kon ook de machinist 3de klasse of de stoker, die
eenige routine bezit, het bestuur der machine op zich
j nemen.
{ Doch dit gaat niet aan; de chef-machinist -­ die in
den regel immers een clste klasse is - is wel degelijk
noodig en noodzakelijk, en wij wenschen in het belang
der equipage en van het schip , in hem een onat`hankelijk,
W een voor den geheelen omvang van het stooinwerktuig
verantwoordelijk persoon te zien, een hooger beambte,
die in de machinekamer onbepaald gezag heeft, die daar
beveelt en waarover de kommandant ­- ware hij zelfs
een admiraal - geen willekeurig bevel mag voeren;
integendeel behoort hij op zijn chelïmachinist het volste
vertrouwen te hebben, en in dat vertrouwen te berusten.
Wij vooronderstellen, dat op dezen grondslag depositie
berust van de chel`s·~machinisten onzer naburen.
Maar er is nog eene niet minder kapitale zaak, waarom
de machinist een betere toekomst behoort te geinoet te
gaan, en wel, dat hij 1net___lust en liefde in den dienst
blijft en dien niet verlaat, zoodraïzich de gelegenheid