HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 718.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
26 ‘
En is zulk eene handelwijze omtrent Neerlands be-
t schaafden, maar bovenal kundigen man te rechtvaardigen;
j worden alzoo kunde en verdiensten beloond? .... vraagt
§ men. Geen wonder, dat de Fransche zee­offieier vol
verwondering uitriep: ,,Est­il possible! jusqu’à present ä
j’avais une meilleure idee de votre Nation!" 1
Eervol kan deze, door ons bedoelde toestand van het i
Nederlandsche volk niet zijn tegenover den vreemde.
IV.
Wordt de machinist aan boord als de werkman be-
i schouwd, aan den wal is hij gebannen uit de soeieteit t
en wordt hem het verkeer met fashionable familien slechts
bij uitzondering toegestaan; zijne vrouw en kinderen [
deelen hetzelfde lot, en geen wonder dus, wanneer hij Q
slechts schroomvallig het oog durft vestigen op eene
' dochter van goeden huize. Begaat de machinist soms ·
eene mósalliance, dan vragen wij: A qui la faute? ....
en evenzoo opperen wij de vraag: wat is het pensioen
van den deskundige, die, na jaren in eene moeite- en
gevaarvolle betrekking werkzaam te zijn geweest, eenmaal j
den dienst verlaat? i
Nog hebben wij de vraag gesteld: kan de zeer lage X
eerlzoudizzg ­·- waarin de machinist, vooral de chef­ma-
chinist, aan boord staat tegenover den kommandeerenden
officier ­- niet, qua talis, bi_j sommige eventualiteiten
leiden« tot nadeelige gevolgen? Ziehier wat wij hebben
geresumeerd uit het oordeel van meer dan een bevoegd
beoordeelaar :
Stel o. a., dat er aan de machinerie eenig gebrek
j ontstaat in volle zee, somwijlen als er tegen den vijand
moet geageerd worden. In die oogenblikken zijn beleid
l en vastberadenheid, vertrouwen en kracht voor den
, chef-machinist even noodzakelijke vereischten, als dezelfde
j‘ hoedanigheden den chef moeten bezielen, die het krijgs-
volk aanvoert en de aanvallen of verdedigingen leidt.
· Maar wat kan er nu gebeuren en wat is er reeds bij
zulke omstandigheden geschied?
H
l