HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 716.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

i/Z5
moeten blijven, wien gij te bevelen hebt, dien als
eene machine beschouwt, en die zelfs voor uwen jong-
sten adelborst en uwen scheepsklerk buigen moet! ­­~
want deze jongelieden staan immers eenige trappen hooger
dan de machinist-werkman 3e klasse ‘? .... mirabile dictul
de adelborst en de scheepsklerk, en volgens den heer 11.
ook de timmerman en de smid, staan boven de machi-
nisten, met al hunne wetenschap en verantwoorde-
j lijkheid l ....
V Te Hellevoetsluis moeten zich twee machinisten he­
[ vinden, die leeraar zijn op de kweekschool der jonge
l aspirant-machinisten. Bij het vernemen hiervan was
l onze eerste vraag: deze zullen dan toch wel den rang
van otücier hebben? .... Neen, was het antwooord,
E deze machinist~leeraren hebben geen hoogeren rang;
wel is er aldaar een machinist lm klasse othcier-ma-
, chinist, doch deze is met andere werkzaamheden belast.
I Een leeraar over eenäaantal aspirant-machinisten is een
F eenvoudig onderolhcierl .... Maar hij is immers de
ambaehtsman? . .. Neen, dat gaat althans hier niet op;
doch waar de regel bestaat om de maehinisten in het
matrozengelid te laten staan, daar verwondert het ons
niet, dat men met een leeraar-machinist geen onderscheid
maakt.
_. Bij dezelfde gelegenheid werd ons verzekerd, dat zich `
ook elders maehinisten ’lS’°<= klasse bevinden, wier uit-
stekende kunde evenmin te ontkennen valt en die zelfs
werken over het stoomwezen enz. geschreven hebben;
ook deze, de auteurs-machinistcn, zijn de onderdanige
dienaars van den adelborst, scheepsklerk, enz., en hunne
namen prijken in het stamboek bij de matrozen. lle
laatsten mogen er trotseh op zijn, zulke mannen tot
kameraden te hebben, en de zee­olheieren dan? ....
Zij, die er goed over denken ·- en dit getal is wel
het grootste ­-" zien met leedwezen deze verkeerdheid
aan. Alle pogingen tot verbetering in dit opzicht be-
proefd, bleven vruchteloos fterwijl genoemde ollicieren
met verlangen het oogenblik verbeiden, dat zij den
kundigen en beschaafden machinist als hun collega zullen
mogen begroeten.