HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 763.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

24
machinist geplaatst ‘? .... Gij , machinist-ambachtsman!
hebt bij het lezen dezer regelen van verontwaardiging
t 2 moeten gloeien, . . . maar de heer n.xLvnnnoUr zegt het,
hij moet het immers weten! .... Ziet, als zelfs een
officier NG klasse den machinist onder de ambachtslie-
den eene derde plaats toekent, is het dan nog te be-
vreemden, dat er luide klachten opgaan over de min-
achting voor het macbinisten­corps‘? .... llet is nau-
j vvelijks te gelooven, dat in Nederland ·­-­ het land van j
vooruitgang en recht ·­- zulk eene achterlijkheid be- V
speurd wordt. Ja, schier onbegrijpelijk is het, dat niet [
een onzer vorige ministers van Marine dezen abnor­ I
malen toestand voor jaar en dag reeds heeft opgeheven.
Wij moeten aannemen, dat die heeren ministers met
de juiste toedracht der zaak niet bekend waren; dat ë
inferieure ambtenaren, aan het oude vasthoudende, met
hand en tand hebben gewerkt om de zaak te laten ,
zooals zij was: den machinist als een ambachtsman te l
. blijven beschouwen en behandelen. F
Zal dit zoo blijven? . f . . Wij mogen en kunnen het
niet gelooven. Als eenmaal onze geachte minister van
Marine zal zijn ingelicht, dan mogen wij van een wijs
en edeldenkend lïlüll verwachten, dat hij het initiatief
nemen zal om het lot onzer machinisten te verbeteren;
om hun niets minder toe te kennen dan de machinisten L.
der groote zeemogendheden bezitten, ja, de geheele
inrichting van dat corps hij de wet te doen regelen,
opdat nooit of nimmer de oude bureauheeren er meer
aan denken, hun haan te doen koning kraaien.
Maar nu ten andere, en hier kunnen wij kort zijn.
Ipso facto bewijst het gouvernement reeds dat de chef-
machinist op de hoogte van zijn vak staat; dat den
machinist het geheele bestuur der machinerie kan worden
' toevertrouwd; dat hij, en hij alleen de man is, die de
. stoommachine moet besturen en op wien al de verant-
woordelijkheid daarvan rusten moet. En gij, M. H.,
t, die dezen, een werkman der Se klasse (de timmerman
l en smid staan in uw schatting immers hoven hem?)
jl zulk eene verantwoordelijkheid ziet toevertrouwd - gij
zoudt durven volhouden, dat die man uw vverkezel zou
r
le
l