HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 760.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

23
dat de vereischten voor de examens onzer inachinistrn "
vooral niet minder zijn dan die der buitenlandsche
heeren. Men gaf ons te kennen, dat, indien er een
vergelijking ontstond tusschen de examina der buiten-
landsche machinisten en die der Nederlandsche ­- het
blijken zou, dat de schaal der wetenschappen van de
laatsten in hun voordeel zou doorslaan. Aan die ver-
klaring mogen wij niet twijfelen; zij werd niet eenzijdig
en daarenboven door deskundigen gegeven, van wie wij
kunnen aannemen, dat zij goed zijn ingelicht, en wel
uithoolde van twee voorname redenen. Vooreerst: onze
ministers zouden zich niet hebben kunnen verantwoorden
met de machinisten niet op dezelfde hoogte van wetcn·
schap te doen komen als de buitenlandsche; daartoe
waren de ministers van Marine te ervaren mannen;
specialiteiten in het vak wisten zij wel te beoordeelen,
·- en onze tegenwoordige chef van dat departement
weet het evenzeer ­- dat er te veel aan gelegen ligt
i (menschenlevens en kapitaal), om den machinist een
diploma uit te reiken met het getuigenis: mictclelmnlig.
En zooals wij reeds verwezen hebben naar de resolutie
ï van ’1 Maart jl., opgenomen in het bijvoegsel op
het Staatsblad van dit jaar, blz. 103-106, mogen wij
daarop nogmaals de aandacht vestigen van allen, die
er belang in stellen om te weten, wat er gevorderd
wordt van den 1nan ·­- die toch maar gelijk staat met
den oppersckápper, den timmerman, dan boots- cnsckic-
mcm! enz., enz.
Hoedanig die man door sommige zee-officieren be-
, schouwd wordt, leert men o. a. door den heer e. A. w.
j HALVERHOUT, luitenant ter zee tim klasse, in eene bro-
i chure, getiteld: Opmerkingen betreffende het werk onzer
zeemackt van J. H. 1;. DE noo vAN Annnnivnnnm, Niett-
wecttep bij J. c. nu BUISONJE 4866, alwaar op blz. 18
het volgende te lezen staat: ,,op een actief schip zult
j ,,ge steeds alle ambachtslieden bezig vinden: de tim-
, ,,merman, de smid, de machinist, delzeilmaker hebben
,,altijd werk," enz.
, De timmerman en de smid gaan vooraf, dan volgt
{ de machinist; waarom ook de zeihnaker niet boven den