HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 772.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

22
Wij vervolgen het onderwerp, maar betuigen vooraf
O dank aan onzen vriend te Parijs, die zoo welwillend
i geweest is, ons eenige belangrijke mededeelingen te doen
toekomen.
llij schrijft 0. a.: >>Volgens uw verlangen heb ik
met een zee-officier over de zaak gesproken, en na
hem op de hoogte gebracht te hebben, hoe men in
Nederland den machinist beschouwt en behandelt, was
t zijn eerste woord: ,,Parbleu! Est-il possible! Les Pays-
,,Ba.s hesitent-ils et se deveiopper? .... En verite, jus-
,,qu’a present j”avais une meilleure idee de votre NationI"
Vervolgens zeide deze: ,,Bij ons en bij onze naburen
is het geheel anders gesteld; ik durf op dit oogenblik
niet met zekerheid zeggen, hoeveel machinisten ism klasse
wij bij onze vloot hebben; maar dit herinner ik mij,
dat er in de laatste jaren meer dan 50 in het etat-
major opgenomen en daaronder 2 of 3 tot ofüciers-en-
chef` benoemd zijn. Ook weet ik, dat er in Engeland
‘ een veel grooter aantal hoofd-officieren (een ’l0- à f
20tal) zich bij de marine bevinden en meer dan 200 .
othcieren­machinist. ln Amerika is het aantal olbcieren g
en, in verhouding daarvan, ook dat der hoofd-ol`fieie- i
ren, veel grooter dan in E22geZand." Onze luitenant
sprak van een paar belangrijke Fransche werken, waar- A
van ik de titels vergeten ben, maar die hij mij wel eens ..
ter lezing zou geven, ,,et", zeide hij metnadruk: ,,e’est
la ou vous trouverez, pourquoi nous regardons comme
camarades les mecaniciens de la marine."­- ,,ln afwach-
ting nu van deze boeken", (zoo schreef mijn vriend)
,,die ik ter wille eener belangrijke zaak gaarne wil t
O inzien, 01n er u eenige uittreksels van te zenden, of j
zoo mogeli_jk, in originali, zult u thans met dit j
V weinige moeten tevreden stellen". j
En wij stellen er ons mede tevreden: uit het boven-
i staande reeds genoeg overtuigd zijnde, dat in het buitenland lj
er geheel anders over gedacht wordt dan hier te lande. j
§» Nu zou men vermoeden kunnen, dat onze maehinisten j
O op een minderen trap van kennis staan dan de buiten- l
er landsche! .... Over dit onderwerp werden wij van meer
dan eene zijde ingelicht, en het resume daarvan is: f
tt
I