HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 736.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

2*1
zoldigd, zóó zelfs, dat zijn honorarium p. ni. gelijkstaat
met dat van den zee-officier. En door deze hooge be-
zoldiging zou de machinist dus reden hebben om te-
vreden te zijn? Laat ons de zaak niet verbloenien.
De kunde wordt , zoovvel in het civiele als bij het militaire,
beloond; of nu het individu mijnh. A. of D. genoemd
wordt, en ol` hij de zoon is van een graal of een
Rothschild, van een hurgerman of een niet gefortuneerd
· man, dit doet ter zake niets al`. A. verwierf zijn maar-
schalkstaf niet omdat hij een oud-oltieier, noch ll. den
presidialen zetel, omdat hij de oudste der rechters was,
maar omdat A. en B. de meeste bekwaamheden bezaten.
Naar gelang hunner bekwaamheden werden zij beloond,
en met d.ie belooning werd hun ­- en zulks terecht--
ook een hoogeren rang toegekend. Het honorarium
alzoo als gevolg aannemende van de meerdere ol` mindere
capaciteiten, is het, dunkt ons, logisch,hetgecnbereids
stilzwijgend is erkend, dat de machinist moet gelijk-
gesteld worden met den olheier -- en, dewijl men hem
nu dien rang niet toekent, wordt de logica tot eene
onwaarheid gemaakt. De oorzaak hiervan hebben wij
in het begin van dit artikel geschetst.
Maar de toestand van toen is niet meer die van
thans; de overgangsperiode is reeds daar; het getij is
,/ verloopen en nu moeten de bakens verzet worden ; dit
valt niet te ontkennen en is even rationeel, als het
rechtvaardig is, om den machinist uit zijn te laag
standpunt op te heffen en te emancipeeren tot den rang,
die hem toekomt. Dit hebben voor langen tijd reeds
de drie grootste ZGC­1TlOgCl'l(lllC(lCl1 begrepen, die niet
alleen aan hunne machinisten den luitenantsrang toe-
kennen, maar hun zelfs, naar gelang hunner bekwaam-
heden, dien van kapitein en lioofd-oflicier verleenen.
Daar worden ware verdiensten erkend en beloond, en
in Nederland? .....
Hierop komen wij in een volgend artikel terug, en
zullen dan ook trachten aan te toonen de nadcelige
i gevolgen, die er per se voor het vaderland moeten
ontstaan uit de miskcnning der marine-machinisten in
Nedcrlcmcl.
l