HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 738.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

20
zou de machinist dan gek genoeg wezen, o1n den heeren
officieren het naadje van de kous te wijzen? .... Merci
i beaucoup, mijne heeren! ik ben immers maar uw werk-
man, uwe machine in de machine-kamer? Welnu, help
u zelvenl ­ en de machinist heeft groot gelijk.
Er is nog meer. De machinist is wezenlijk werkman,
want hij leert de gebreken aan de machinerie herstellen;
niet alleen om de noodige reparaties aan anderen op te
i dragen, maar om zelf den smids- en koperslagershamer ·
te hanteeren; hij bedenkt zich ook geen oogenblik om
ketels en pijpen in loco te onderzoeken.
Heeft men u ook dat geleerd, of zult gij dit een en
ander naderhand nog leeren, heeren adelborsten? ....
Voorzeker neen; de eisch zou ook wel wat groot zijn;
en werd de eisch daartoe gedaan, dan zoudt gij nog
wel een paar jaar langer op de leerbanken der kweek-
school moeten blijven zitten. Dewijl gij nu deze weten-
schap niet beoefent, ziet gij toch meteen zekeren afkeer
’ op den machinist-werkman neer en beschouwt hem als
de type van den man, die liandenwerk verricht, en zulk
een handwerker zou officier worden! .... horribile
dictul ....
llet is eenige jaren geleden, dat de heer DE vnins
Bonne, civiel ingenieur van het stoomwezen, eene in-
spectie deed op de stoomboot de Valk; de kundige ,,
ingenieur had over zijne kleedercn een grijs linnen pak,
dat weldra zoo zwart was als de zwarte ketels, enz.,
waarin hij gekropen was. ,,Waar gaat de heer N. met
dien schoorsteenveger heen? lin wat is hij met hem
in een vertrouwelijk gesprekl" dus klonk het van alle
kanten. Maar uit het schoorsteenvegerspak stak een
helder hoofd, een hoofd waarvoor de mannen toch
j respect moesten hebben, die veel mooier gekleed waren
, dan de gewaande schoorsteenveger.
i liet gaat dus ook al niet op, `om den machinist voor
i den mast te laten, omdat hij tevens smid, koperslager
r en soldeerder is, en in de ketels der machine durft te
kruipen. i
* Op eene zaak moeten wij vooral de aandacht vestigen.
llen zegt: lle machinist wordt. zoo ruimschoots be-
t
1
lt .1
| i
l