HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 786.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
19
de adelborst moet kennen, alvorens tot borst geadeld
te worden (het is een vreemd woord; de tirade houde
men ons ten goede), hij het stoomvvezen zoo grondig j
zal leeren als zij, die het examen moeten afleggen voor
Sm en 2m machinist? .... (Den machinist 1S*G klasse
willen we er geheel buiten laten; met dien zal men
zich toch in ieder geval wel niet willen gelijkstellen.)
Maar aangenomen nu eens -­ hetgeen wij echter niet ï
toegeven - dat de jonge zee­oflicier den 1 Januari die
j kennis bezat van het stoomvermogen, van de werking
[ der machinerien en van al die bijzakcn, aan dit hoogst i
[ gewiehtig vak verbonden: zou hij dan den 1 Juli daar- .
‘ aanvolgende nog op dezelfde hoogte staan -­- en hoe
zal het dan nog ti maanden later daarmede gesteld
zijn? .... Maar op die 12 maanden volgen jaren, waarin de i
luitenant het stoomvermogen en de machinerie beschouwt I
(en zoo is het voor hem ook werkelijk) als eene bijzaak,
eene zaak, die hij, ja, toenmaals heeft moeten leeren,
omdat het vak op ’t programma stond, maar waar hij
volstrekt niet voor in de wieg was gelegd, in den regel
geen lust bezat en ook geen lust gekregen heeft en
nooit krijgen zal. Wc weten immers hoe het gaat met 1
al die bijvakken, welke niet rechtstreeks tot den dienst Q
van den luitenant ter zee en te land behooren: het zijn
slechts aecessoiren; die vergeten worden, nadat de jon-
geling uit des examinators stembus met een prijs is te
4 voorschijn gekomen, omdat de bijvakken bijzakcn zijn, _
die hein later weinig ol` niets meer aangaan.
Maar er zou nog iets op kunnen gevonden worden: »
Aan boord is tijd in overvloed. De kommandant gelast
een cursus. lle olücieren houden cursus - natuurlijk
buiten den sergeant­machinist, want een zee-ollicicr
' houdt dezen subalterne op een respectablen afstand. .
De man, die de meeste kennis heelt van het onderwerp, g
waarover de studie loopt, zit in zijn machine-kamercn ’
studeert voor zich zelven, want hij is niet uitgestudcerd
in het nooit genoeg te bestudeeren vak. Yan dezen is `
dus geen inlichting te vragen: met dezen is geen j
gedachtenwisseling mogelijk, en ­ als men bij exceptie ·
hem eens om inlirhI;ing of voorlichting vraagde, wat dan “?
2 =l(<