HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 690.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

t
18
j anders en beter hadden ingezien, en hunne machinisten
op de oorlogschepen den ouden matrozenstand met eene
andere, eene hoogere positie hadden doen verwisselen,
passende aan de stelling van den ervaren machinist.
III.
En nu zou er nog een argument van onze tegen-
standers kunnen aangevoerd worden: ,,Op de maritime j
kvveekscholen voor officieren worden thans de jonge- [
lingen in het stoomwezen onderwezen. Geen nood dus, [
zoo redeneert men, als de chef-machinist ontbreekt, ‘
dan zijn wij er, die bevelen geven, wij adelborsten
leeren alles en hetzelfde wat de machinist-leerling leert,
en bij slot van rekening hebben we den machinist niet
anders noodig dan als werkman, zegge werkman, ge-
heel ondergeschikt aan onze officieren. Wij zijn op de
` hoogte van den stoom en de mechanica; de machinist
mag dankbaar zijn, als hij den rang van sergeant ver-
krijgt.?
lvlooi geredeneerd! .... wie van de zaken niets weet,
of er slechts een oppervlakkig denkbeeld van heeft,
beaamt deze redeneering; ze heeft dan ook den schijn
van waarlieid; en geen wonder, dat op deze gronden
heeren rapporteurs over het hoofdstuk Marine, dezer
dagen aan u, heeren leden der Tweede Kamer zeiden: ·
,,dat het corps oflicieren-machinist onnoodig werd geacht."
Wij willen die heeren niet hard vallen; het zou zelfs
vermetel schijnen, om tegen oud-officieren der zeemacht
te opponeeren over een punt, waarvan zij geacht moeten
worden verstand te hebben.
; llel. zou echter niet voor het eerst zijn. dat een rap- '
porteur zich vergist. Wij mogen ons dus niet door
hem laten afschrikken, maar moeten voortgaan met
F onze tegenhedenkingen in te brengen, en daarna aan
i' anderen overlaten te beoordeelen, aan welke zijde de
waarheid ligt.
Scizzjjn eem waarheid, zeiden wij zoo even. Of zou
het waarheid zijn, dat bij de vele wetenschappen, die
i
»
il
i