HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 725.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I .
uwer edeldenkende ofticieren, die reeds lang de onbillijke
en onnatuurlijke stelling inzagen, welke den machinist
§ werd aangewezen; doch zij, de alzoo beter-ziende oth-
Q eieren, vermoehten niet hunne stem te doenhooren ;­«
er schijnt eene macht te zijn, die de waarheid niet
, hoeren, maar wel kunde en wetenschap met goud koe- -
pen wil.
‘ Alsof de man van eer zich met een handvol gouds
laat tevreden stellen I . .. Geef hem desnoods minder
traktement, maar verhoog zijne positie; stel hem op
de plaats, waar hij beheert. ­­­ niet aan den bak der
matrozen! Waarlijk, gij zoudt nog een slecht begrip 1
hebben van den beschaafden burgerstand, de kern van ,
Neerlands volk, de hartader, waaruit het lichaam zijn ,
leven verkrijgt, ­- als gij meendet, dat die burgerzonen
zouden tevreden blijven met uit de eene hand groote
geldelijke belooning en uit de andere vernedering te
moeten ontvangen.
,,Maar", zegt gij, ,,zij wisten het immers vooruit, dat
de machinist tot geen hoogeren rang kan opklimmen;
waarom dan bij ons gekomen? .... " M. ll.! ik zal
het ll zeggen: De lust tot de wetenschap, de lust om
een der schoonste vakken te leeren en te behandelen, E
I laat zich niet bedwingen, zelfs niet wanneer daaraan
eene vernederende stelling verbonden wordt; de lust
j tot het vak van machinist blijkt. voor ambitieiise jen-
; gelingen even sterk te zijn als de stoom zelf. Dit is t
l eene waarheid, die niet te betwijlelen valt. ‘
Daarenboven waren ja de jongelingen ingelicht, dat
zij met al hunne reeds epgedane en nog op te doene
kennis het vermoedelijk niet verder zouden brengen dan
tot den rang van subaltern efficier. Maar wat was teen
hunne meening? .... Dat er toch nog altijd een kleine
kans zou blijven bestaan om eenmaal efticier te worden,
en dat er nog meer kans zou wezen, dat het gouver-
nement eenmaal zon terugkeeren van zijne stelling, tot
nu toe gevolgd en, ingelicht door zaakkundige ofücieren,
, recht zou d.oen wedervaren dz’1a'ir, waar het onrecht reeds
lang zijn zetel had gevestigd; ­­- want. zij wisten het
eek, dat enze naburen dezelfde zaak veer jaar en dag
2
tl
A
t