HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 741.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

’lG 4
lang zal waardig maken, den oflleiersrang te bekleeden, Q
j en hun al aanstonds eene plaats mag doen innemen bij
. de adelbersten en seheepsklerken. Maar, er is nog i
meer. Het valt niet te ontkennen, dat er een prejuge
tegen den machinist bij het ministerie van Marine schijnt Q
te bestaan - vanwaar anders het honden van den ma- t
ehinist in de subalterne betrekking, eene betrekking, ;
waarin de jongeling en de man van opvoeding en van ‘
i studie zieh niet tehuis gevoelt, integendeel zijne serviele
positie diep beseft; want hij is gedoemd om in de on--
dergesehikte betrekking te blijven, en bij al zijn kennis
en wetenschap en streven naar veoruitgang, is hij
nimmer in staat, zich uit zijnen nederigen toestand
op te hellen.
Maar, zegt men, wordt de machinist dan niet ruim-
schoots beloond, meer dan de adelhorst, zelfs met een
bezoldiging aan die van den luitenant gelijk staande! ....
en is dat groote traktement al niet reeds reden, dat
' vele zee-ollirieren daarover hunne ontevredenheid te ken-
nen geven en zich ergeren als de inarhinist nog durft
klagen over terugstelling? .... Dien pruttelaars,
zegt men, moesten de onderoflieiers-strepen ontnomen
en daarenboven moest hun minder bezoldiging gegeven
worden; dat zou het verdiende leon zijn van den werk- I
man, van de machine, waardoor de marhinerie in be-
weging gebraeht wordt., maar op mss bevel - de j
hefboom, dien mj laten werken om de pompen en zuigers l
in beweging te brengen. Wij, en wij officieren alleen, l
zijn de mannen der kennis; de machinist is onze werk-
meester, onze ondergeschikte!
Gelukkig, lll. ll., dat niet al uwe eol.lega’s er zoo over
denken en zoo redeneeren; velen, en daaronder niet de
j minstkundigen, weten het wel anders en zij hebben ons
van hunne betere denkwijze nopens den machinist vol-
t komen overtuigd. Geenszins eeliter dat we gelooven,
g dat stokstijf bij uw gevoelen blijven zult; als ook
j‘ gij de oude vooringenomenheid zult hebben afgelegd en
t tot meer rationeele inziehten zult gekomen zijn, dan t
i zal door u ook niet langer zwart voor wit worden aan-
gezien, en zult u gewillig voegen bij de meerderheid
jl
[ s
ï l