HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 747.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

xj p
15
er van alle zijden geklaagd, dat aan den machinist een
in het oog loopend onrecht {geschiedt door zijne terug-
stelling bij het machinistencorps van andere zeemogend-
heden.
j Het zal velen ongeloofelijk toeschijnen, en toch is
het zoo, dat van den scheepsklerk een slechts middel-
matig toelatings­eïvamen gevorderd wordt- een zoodanig ,
I waarmede de meesten der tegenwoordige machinistleerlin-
l gen als het ware lachen. De latere overgangs-examina
der eersten komen in geen vergelijking met die der
j laatsten (aspirant-machinisten). De resolutie van den
minister van lllarine dd. l Maart 1867, No. EM, heeft j
men daaromtrent slechts te raadplegen. j
Maar wel.k is nu het verschil der beide categoriën? I
Terwijl de machinist tot het matrozencorps behoort en I
blijft behooren, wordt de jeugdige scheepsklerk in het
état-major opgenomen. lle een is veroordeeld om, zooals
de scbeepsterm luidt, ,,voor den mast, met Janmaat te
blijven dienen" - terwijl de andere al dadelijk in het
, ofticiers-corps eene plaats vindt.
I ,,Neen", zeggen sommige zee-officieren, ,,een machinist
mag niet tot het état-major behooren; hij is de man
uit. de heffe des volks, heeft geen wetenschappelijke of I
beschaafde opvoeding genoten; alleen van adelborst af `
I klimt men tot onzen rang op." Eilieve! waarom laat
dan de seheepsklerken officier worden?
Hebt gij wel eens kennis genomen van Inmne antece-
denten? - Voorwaar, als gij dat gedaan had, zoudt .
, gij tot de conclusie moeten komen ­- evenals zooveel
j andere , loudere zee­ofticieren, - dat onder de machi-
j IllSI.­lCGl`l1IlQ`CD zich een aanzienlijk getal jongelingen be-
vinden, die niet alleen met den scheepsklerk gelijk -­
maar zelfs ver boven l1em staan! Erkent zulks , mijne
heeren! en zegt dan met ons: het is zoo, het is niet
I langer te ontkennen, wij hebben de antipathie tegen
j den machinist ontleend uit den vroegeren toestand; thans
j IS de zaak veranderd, en zij zal volkomen zijn opge-
j lost, als de eischen voor het toelatings-examen l1oo­
I ger gesteld worden; dan melden zich geen aspiranten
· meer aan , in wie de kiem niet reeds ligt, die hen eer-
I
I
I
J