HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 699.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

`·l
/14
bijzonderheden dan die, welke ik bezit, mochten willen
i leveren, zullen er mij mede verplichten. Uwe tusschen-
komst om de brieven in mijn bezit te stellen, durf ik
daarvoor inroepen.
l
II.
Toen de stoomschepen bij onze oorlogsvloot de plaats
begonnen in te nemen van de oude zeeschepen, had- '
den wij nog geen kweekschool tot opleiding van
machinisten. Wij moesten ons behelpen met het in
Nederlaml bestaande en het uit Engelen-cl ontboden per-
soneel, dat op een wetenschappelijke noch beschaafde
opleiding roemen mocht. Men behielp zich dus, even-
als 1nen zich in andere landen behelpen had. Maar
eerlang stond het stoomvermogen bij de marine eene .
gewichtige plaats _in te nemen; reeds behoorde het tot
t de schoone kunsten en wetenschappen, en geen wonder
alzoo, dat vele jongclingen, bezield met lust en liefde 4
voor het schoone vak, zich tot machinist­leerling aan- t
boden.
Onder dit getal waren er van meerder en minder ge-
halte, gelijk zulks nog het geval is ; maar het valt niet
te ontkennen, dat het eerste de meerderheid uitmaakt,
en dat vele jongclingen van goeden l1uize de machinerie
verkiezen boven Breclrt en Kttnzpen, van welke kweek-
scholen zij na eenige jaren den luitenantsrang bekomen,
vervolgens opklimmcn tot kapitein, en tot hoofdofticier jj
zelfs kunnen bevorderd worden.
De eischen voor het toelatings­examen als machinist- t
leerling zijn zeer licht; doch - ten einde niet hen te
P misleiden, die, op het programma afgaande, zich deerlijk
zien teleurgesteld, als bij een vergelijkend examen van
I dat programma geheel wordt afgeweken, waardoor de j
, in de veelzijdige wetenschappen geheel ten achteren j
j· staande jongclingen niet de minste kans van slagen 2
hebben -- zou eene herziening van het programma niet
i onwenschelijk te achten zijn. ‘
; Maar er is nog meer. Sedert de laatste jaren wordt. .
l I
ii l
`
a, j