HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 738.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

al
I
Q
I
12
toeh hangt van de kunde en soliditeit van den chel-
machinist alles af. Is hij een der zaakkundig persoon,
dan kunnen de aanvallen of verdedigingen slagen, die
de tegenwoordige nieuwe oorlogsehepen tegenover den
vijand in staat zijn te doen; is hij slechts van middel-
matige gehalte - dan, ja dan helpen onze ijzeren bo-
dems niets, hoeveel millioenen ze ook gekost hebben
en al ware ook de kominandant. van het schip een
tweede nn ltuiirnn in beleid en dapperheid. Daaren-
boven, als de chetïinaeliinist niet de man is, op wien .
men zich gerust. verlaten kan, dan vergaan we met man j
en muis bij sommige ernstige gebeurtenissen. *
Genoemde kapitein deelde mij verder mede, welk eene
uitgebreide studie het vak van den machinist vereiseht
en welk een veelomvattende kennis er van hem gever- j
derd wordt. ln Engeimzd, 1+`rn2zkraj/t en andere rijken
worden dan ook de machinisten op de oorlogsehepen
hoog gewaardeerd, en zij kunnen daar tot den rang van
l Kapitein en zelfs tot dien van `lloofdolhcier epklimmcn,
en in ieder geval den rang van Luitenant bekleeden,
wanneer zij als chef der maehinerie op een oorlogschip
fungeeren. En hoe is het nu in Neclcrlrntd gesteld?
Daar bekleedt de chel`-inaehinist. den rang van onder-
ofticier; dien rang heeft. hij en behoudt hij; slechts bij
groote uitzondering wordt hij QC luit. Bij onze Neder-
landsche Marine, ook bij die voor O.-l., hebben wij
slechts weinige van die bevoorreehten; en dat is dan ·
ook de Ddton. de mtcrec/zal van den man, die zulk eene
gewichtige betrekking aan boord bekleedt, aan wiens
kunde en beleid het leven is toevertrouwd van de ge-
heele equipage en de ontzaggelijke som, die het zee-
gevaarte aan het land gekost heeft, enz. · ,
,, ,,De meeste machinisten - en daaronder niet de i
minst kundigen - verlaten daarom, zooals mij de oude
zeeman meedeelde, ’s lands dienst zoodra zij daartoe in
N de gelegenheid zijn, en die gelegenheid doet zieh niet
t zeldzaam voor. De maehinisten klagen/`over hunne te
nederige positie. Zij hebben dit al jaar en dag gedaan;
” doch niets heeft tot nog t.oe n1ogen baten, en ik vrees
zeer dat, als er geene verbetering in lmn lot gemaakt
I
ll
l