HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 603.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

? l
I
M
· zoo hoopte de éleve-machinist uit den latsoenlijken
stand, na de vuurproef in tweeledigen zin te hebben
doergestaan, toch ook den olheiers-rang te verkrijgen
en beloond te worden voor gedrag en bewezen diensten
niet alleen, maar ook om het eervolle der wetenschap,
die hij beoefent. Met vertrouwen op de toekomst ein-
digen wij met de woorden: Hoop doet leven!
Rotterdam, Augustus *1866.
Overgenomen uit! de Nieuwe Rozfierclumsche C'0u1·u¢2á mu 10 ./l?lgZóSJZl«S` 1866.
t
DE lllAR.1NE·lllACH1N1STEN IN NEDERLAND. 1
1.
Van uwe bekende lielde tot de waarheid mag ik ver-
wachten de welwillende opname van het onderstaande l
in uw dagblad.
lk sprak daar van waarheid. ls het waarheid, dat
de maohinisten bij de Nederlandsche Marine op eene al
te stiefmoederlijke wijze behandeld worden, zoodat over
die behandeling zelfs de zee-officier zijne bevreemding
te kennen geeft, om niet te spreken van verontwaardiging?
=. In het afgeloopen jaar kwam ik in kennis met een
achtenswaardig kapitein onzer Marine. Ons gesprek liep
. o. a. over de Ramsehepen en Monitors. Bij die gele-
genheid kwam ook ter sprake de positie der machinisten,
die als ehefs der machinerie aan boord onzer oorlogs-
bodems geplaatst zijn.
Deze gewichtige betrekking, zeide de kapitein, wordt
in ons land schandelijk miskend, bijna geignoreerd, en
*) De hier volgende tien artikelen dagteekenen van de jaren 1869
en 1870. _