HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 757.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I
10
onbillijkheid , die slechts door verhooging van rang kan .
worden weggenomen.
Men zal nu wellicht vragen, wat de reden is geweest
dat er bij het stoom-personeel in de laatste jaren zoo
weinig vooruitgang bestond, en daarbij kunnen denken
dat de proef, met enkele officieren-macliinisten genomen,
is tegengevallen; wij meenen echter met grond het tegen-
deel te kunnen betoogen. ‘
Aan boord der schepen, waarop zij dienden, was
steeds alles in de beste orde; er werd goed gediend,
gestoomd en gewerkt, zooals vele aehtenswaardige zee- ,
officieren zullen kunnen en willen bevestigen. Zijn wij
wel onderricht, dan wekten de diensten door de offi-
cieren-machinisten, aan den wal zoowel in Nederlcmd als
in Indie en Japan gepresteerd, steeds overal ieders
tevredenheid op. Toch is op ons grootst en scboonst
stoomfregat met de krachtigste machine tot heden toe
geen officier-machinist geplaatst geworden, wat wij mee-
’= nen gehoord te hebben dat niet goed bevallen is. Maar
waarom is het dan ni.ct geschied? Is dat bemoedigend`?
en vraagt men zich dan niet af, waarom dat in den vreemde
zoo anders is? Daar onderhoudt men le feit sacre en
beneemt men bekwamen machinisten, van wie 1nen
goede diensten verwacht, de hoop op een betere toe-
komst niet. Daar zijn zij als chef-machinist immer offi-
cier; wanneer zij op een escader, op eene werf, in eene
haven of buitenlandsche bezitting den dienst van inspec-
teur of eene andere betrekking vervullen, geeft men
hun den rang van majoor, luitenant­kolonel, en soms
j van Kolonel, met de hooge tractementen daaraan ge- _
evenredigd. Zou dat ook de wijze zijn, om knappe, `
talentvolle mannen te vormen?
,, Waarom bij onze marine ook niet alzoo gehandeld? ‘
waarom geene aanmoediging gegeven en beloond waar
het verdiend wordt? Bij elk wetenschappelijk vak, waar-
I onder het stoomvak wel gerekend mag worden, be-
schouwt het personeel zich als verheven boven den
gewonen werkman, wiens kennis hij met vele andere
` bekwaamheden daarenboven moet bezitten. Evenals elk
kadet zich vleit, eenmaal generaal of admiraal te worden,
J
I
I