HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 718.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

0
· die niet in en door den dienst (maar toch veelal ten ge-
volge daarvan) overlijden (en er blijven er velen), volstrekt
geen pensioen of onderstand.
Gaan wij verder ; vergelijken wij hetpensioen van den ‘
officier-machinist, na 40 jaren trouwen dienst, met het
pensioen, aan andere betrekkingen aan boord in den-
zelfden rang verbonden, zoo komen wij tot het vol-
gende resultaat:
De 100 oudste luitenants t/z QC klasse hebben . . /700 ·
lle 10 oudste officieren van gezondheid EEG klasse - 800
._ De 10 oudste olfieieren van administratie 92e klasse - 800
De officier-machinist met denzell`den rang ..... - 000
’sjaars; dat nog [ 4-0 minder dan in meergemcld j
reglement aan hem als machinist der ’lS*° klasse was
toegezegd. Ilij is dus merkbaar ten achteren gesteld,­- j
en waarom dat? Zijn zijne bewezen diensten niet even-
veel waard geweest als die van genoemde officieren `? 1
Waren zij niet veel verlneeiender en veel meer atmat­
tend ‘? Waarom mag hij na langdurigen dienst nieteven­ t
veel verdienen ‘? De offieiers-rang was zijn luidende mee v
réchal, en waarlijk, het lokaas is niet te groot, als men
door af`gelegde examens bewijs gegeven heeft van be- 1
kwaamheid en goede opvoeding, en men gevoelt zich I
even fatsoenlijk man als honderd anderen. `
Ware het dus niet wenschelijk, dat goede, actieve
eerste maehinisten, die dit verdienen, na een bepaald 1
aantal jaren tot officier werden bevorderd, en dat dezen
weder, na een bepaald getal jaren nuttig te zijn ge- ,
weest, den kapiteinsrang mochten verkrijgen, en [ E200 A
_ ’s maands traetement, hetgeen hun in het reglement van
Mei 1853 als bereikbaar was voorgespicgeld? Sedert
j zijn er 13 jaar verloopen, en de eerste kapiteinsrang
' moet nog gegeven worden.
Deze bevordering zoude hun op gevorderden leet`tijd
een pensioen verzekeren, meer geevenredigd aan hunne
bewezen diensten en bij hun overlijden kregen hunne
weduwen en weezen eene billijker uitkcering dan nu het ‘
geval is, te meer daar thans de ottieier­maehinist een-
tribueert volgens zijn tractement, en aan zijne weduwe
rangsgewijze wordt uitgekeerd. 0ok daarin ligt eene