HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 746.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

8
gezondheid der tweede klasse ontvangen,bedraagtf’l25 ·
i ’s maands; de eerste machinist ontvangt [50.
g Neen! het lot der maehinisten verbeterde niet, want
sedert de invoering van het reglement van Augustus
#1844 is alles veel duurder geworden en hunne betaling
dezelfde gebleven. In deze latere, voor de huishouding
zooveel duurdere tijden is de bepaling gewijzigd, die
de maehinisten en vnurstekers maehtigde, om twee derde
deelen van hun traelement bij eene reis buitenslands voor
vrouw en kinderen achter te laten, en nu mogen zij niet
meer voor hunne betrekkingen delegeeren dan een derde «_
van hun traetement, waardoor het dikwijls geschiedt dat
de man bnilenslands veel verteert, want dat hij, die veel
appelen heeft, ook veel appelen eet, ziet men dagelijks.
geschieden; hij baadt zich daardoor in eene soort van
weelde, terwijl de familie thuis gedeeltelijk armoede lijdt.
Dit is vooral drukkend voor de vuurstokers, als zij
jaren aehter elkander naar Indie gaan , omdat zij moeielijk
i hun geld kunnen bewaren en weinig gelegenheid hebben
l omg het zender groot verlies over te maken. liet is dus
zeer wenschelijk, dat deze noedlottige bepaling worde
ingetrokken, te meer daar zij er veel toe bijbrengt,
dat zich weinig goede stokers meer voor de marine
aanmelden, waardoor hun gehalte veel minder wordt dan A
vroeger. lin de intrekking dier bepaling zou teeh ge-
makkelijk zijn, daar nu de begroeting voer de koloniën
ook hier te lande meet worden goedgekeurd, en men
dit dus nu in handen heelt.
Terwijl aan het machine-personeel in het genoemde
reglement van 1844 nog een behoorlijk pensioen was j
gewaarborgd veer langen en trouwen dienst, en wel
voor den machinist het 2/3 deel en voor zijne weduwe à
en weezen ’l/4 deel der ·ra.s·le soldij, is dat later ook V
· veranderd en het pensioen nu veel minder. Ware het
niet billijk, dat ook bij hen de lndisehe jaren, die
werkelijk zwaar voor hen wegen, in aanmerkingkwamen,
I en deze hun eene verhooging van pensioen verzekerden?
Hoe wensehelijk ware het., dat hierop gereflecteerdwerd
bij de herziening der pensieenwet.! Zee ook krijgen
` de weduwen en weezen der inaehinisten en vuurstokers ,
l
I
l