HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 91

JPEG (Deze pagina), 604.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

ëïèy
{ V :
{JV ‘·V{‘> Viêlï V
( ië`l§ï»/'{5`¥>`
O ` ~t§»: ,, ;>ä%gl§­
tv ,»;,:__ ,.
n 137 VV? V;JM< N My ‘ 'VW, .
* ·f`·á. .y§' wub, Nç;
rg
,6 .'V· `ägfaï , `·‘ Am,
Y ‘ I Vä?;«=¤<:V>·J"¥;;·.”;ä Q; E
V; we g,; wg; ,4V«‘­^¢. ))r~·:4 `_, V, jg ` "3 _
+7 K; ;»>;?{,__:4;.T{(.‘_7§7ï ijf JV; §_v’­"áA V xy
Eg X' ~e "·V<^M£? '· »~' ë;.¤
) ‘ { :`Vpq:;)?y§«V;_E_r]è,x w­__ {3;·:"f§._/J`? JJ? gnx V
gö 'V:['{ïä;§‘«?£’V’ ` ff ·V’;`%%’ V·T1"·’ ·.l-
`;_-,V,{g".rï gj ..ï_ï,.§;_[1·” { -ïQ_(‘ V.,;,,‘, p V" V' VV _,«~V« .1 .­
S? ` V ëK&f¥*1C§ç‘5"$§YçäifyQ ii?] blï lj n: ,· ` EV ‘; f Z
3 , ,. ~. · ..·;, ··;_.Vw ,;_A.`V_ {L; ,,v­`L.g .­ MV l = K, ­_ _
·°¤'»,V"€ "JM ‘«<'?'«-=V `;«_`i,1`,V"·«,__, 'Q·V_,:’ /,V 1 X ,_ _ ‘ V ·· ,V·«' ^_ ·;
$2 mg- *·"V ’‘··V‘ ‘ WV ·V V
;2 ‘ I;-R/{jy EH `V ' . ,4* Ir ,; ,;’1 ( 4 vkiïfp
3 V <g`·è~.‘V’5t/"= <;.’;*»;x ,7; V· lx'? A, V · _/ V,4~V A V_ · gwlä ng
«. > ‘ __J7 ,_§E· ./#.·` *¥QxI« " '7(`W ; `?,_,‘;; ­~ fi I ·v,, ` V_ `¤`_ ly V {vr
2 V § :l_'_l; _‘sVQ•=~'( , N /Z­E4' , .( I'; Ik V/; W
32 =.« ,«· .. JE, V­{ .,;;V4c ­ ' V ·, <,VV·’f‘ ·:·V `<,S A ·//,,1-~ ` · VV·. V_ 15
VQQV #5V£VP”'%#@V. ~‘ .~ V·.C ‘ `‘‘' -~ 'V f; ,.‘‘ "‘ ·V Y ·,‘* H
33 'fq¤«¥;"V'· V @1-/ ,.;<;V» ï,;.é.·;`. {vw V‘ ’ C V; gn V ,
3 V ° · ` " ‘·· ‘ ‘V V"` çfr-‘V·­ `¢·­V x" *x ·‘ V V «V · 1; V V
3 V4 [«;j;V«j_é;;;·g,ç;,;«(_;;;·¤;k­ >AL~,;_j_` VVV.:] ;,_ _. gy, ¤_ je ‘ Vjl ·; h ~V_· V _
31 ~ »;¥V¢ï*"x·¢-ä­V·ö? #<-w ïrëx/=:¥> V> = 1 ‘5 ‘ V‘VPëe,> < ·
4, VV VV; Vt,<J«V;V·J«/<*·;; r wa ~ vga ^­‘k ex VV L ­· V V · V ~ V
'; H ïQ` z;ï`VV‘QV‘€"€"_' ‘ wt · ­." V`, I. ;,Y' 'L ',~ XV" V " ` _’ « V L V"" ~ ~· ,' ’ï'·V· ~" ”`·-
V4 ¤;‘~ï(` vi A. ä. «·,V,:V · ‘­ ‘»'-·VV»" ·,; VLJV ‘· .· «‘» Vw ,,rV;‘1 V, V V. , ­V
~ VV ‘¥c·#V Vw ‘ . :ç'¤·V`»j.ic­” WV " VV<§ ` · «;·‘V·V«‘; VV- ­V V. · V ‘#·*' V V 4* V ­. ‘~ V~<V « V1
J4 `V,;¢"=ïá­ï*‘+£"ë;'»‘VV Vw VV-ï’·l’. ‘ VA .` z *­,.·V» U V, #4 L « ·»·‘ ' »‘ `" . '· ¥
34 QITILPV Qxl ­,g ·`;_,Y. ­V;4;`·;; QV; ;V 1, ­ gg; V, Vr`; " V ;` " :n~ UU _/ rr > `· _,
à4 V W ’;䧒äI;ïïï*<¥ï=`·*ï* .`V`iï."‘ó7 ?r=l V`¤ 3*; V ‘v;_ ’E,' Q " Y L V
V- .~§‘;,·,»V.V·.¥5·2E"V·V¢`»=l;«2WAV-; ‘ V' ,· ";» V `''* v " >V VV ‘ f, "*ï `
5 Y, <J"ï`*;:g_,7"§à. »"[,!yï/ ~ ~» Yïjwï. ’ « `·« . ' , :»· V, " ,'V ` Vf V `- ‘V L ‘
1 *ç)t""Ygï·°i'2!VTV"{m>;` 7 Ww ` WIT »·. V X Vïu ‘>.`Z?V V`-- `I .<·' X V V V Z ~ 'V' KA`, T' ` ' _ ,` ï·‘
5 V T/»V»)V 41 >V.gV­V_j ,«·> ,V;V, V rn «·V ww n Vv·V , ¤ · . , «· V- V· -­ V : V Y V
4 ;!.;g'/¥)_‘·V ,;5 `Qj ¢ ‘­ ‘ 4 Tw K VV ` 'L‘ ,« ‘ ' , ` · :‘kZ`;‘ L.; . ` T ‘.;A’ " ‘ · (VVV ’* . ; Y
51 ·`_4 F3?;®Vj ___i,,· ri L; r_/grvfggé N V1 3, JB; L { V, ` L _ 1 ·V , ir V I, ·' V 4 V V 7 _
53 «'_V_;‘: '·" f _·_"`VVY.&Vè ç` / /V"`ï{ gn; ï‘.V, `, ·, V .; · ' K Vj ‘ ·V `, '· :‘_ g . n V ' gr ` " V "
H ,.'» L "V,v?;:­;§`) ri! VV X' , V. ll M V { pl )· ·‘ I’»_`; { ,3;: Z VV ä J ‘ ` _'··;'_Y
GL1 I 72] »` ~V(;v rg, `_·VH`V E ­ [XVI [VA lf rl ‘ ;« L2 *1 · ` ‘ ` ~· V· A 4:
_¥ï%;YJi;g?2;;ä.;& [gg/V'.» cjig L gà jxi Vyk 2 , ­ »g( ‘ ly 'T _, V ,‘ ­,*. yr)!. . =` V . _ ·‘ ". ,V· ’ ’ j, I; V _ V __ j _ · x' , -4
)F<;_,rV;« V., y~·V«­,, ,‘­ ·,V « ·.' .ç·. {_ , · ~ ,= V V , · g, · . V ~ V'
64 _ F,­4L3// r»,l«Vl`!?.· VV w kf ,_,;V . r , _ , ~,» ; 4_ V . J UI ;` .x I xl V Y 1 JV A i` >;~
6 lys ï&P!%á®lVV"ï·%*f? ï"’Y3?"'q~’· Q: ·’fi;3‘ Vi V‘ V'°"¤" [· ‘ ` ?^ “'· 4; ~` V **1 * · V;" ga E x'
, V=;. y‘,;;= ï , wy xp V: -V<3` M .V., «">.V ·­ V V , V 4 · _ ,/VV ,-,5 ‘ · ‘ ·` ' V V
6 V +~2V­.+·, am. ¢·.r«j4' = ~« _, rz rr .~ VV VV ^· ·«· ~. a
WV/`V ·¥"V"q' "‘à‘;»· W "'VI $‘wVUV­¤ · V; ·L .· ?·=` '· V . ~ VV V ‘·V V { .~·’
63 iV·‘i*~§ ":"‘ i Vïl ""°V ' ?·"‘ ‘ six Vw'? ' §·V·: V ` ” . V, ’ , ~· « T ‘ V · V
63 Vi ?C’=’ ·#* « `Vï Y* ~ `-AV» Li --3 V"V` ’='¥ WV V I? V Qi VV V‘ .;; 'V ‘ y V. V w ; ,_ 4 · V
!'·‘p,!#‘.AY^K_`VVA;·?‘V" V " af ï···V VFY · ’“ V- "` VV I'? V ·* " ` V' f " V · V ` .· , ..
64 ,J,,‘« , ('l`_(­·"¢{`i7¤·‘·« ·'; / V V‘ >>* { _g1‘§"· Ff; ·· 7* v .` V [ _, 4) _ _4 `V V _ I
434 {VK 2, jef); {A lt V' V» VV"; ijn 7% :, FJ, ‘ J V 4 ` _ " ` {M ' (" M ,2; V Y V
' ;;€­­;¢.(".·;¤V·§ï‘J» MN"` 5* Y­h‘ .V V- , V 4 V V , ·· ,, -, V V ‘,·.· Vi .V V ‘ï ‘.`. V‘·
.·,- VV; VV·mV· «··VV=;«V·.·i;· V,,: .f/ VV »·, _ V: V V - V V -=;· V __ 1. ’V `, , V V ‘ V V ·V V
` V‘§`/ëïï:§V·)‘¥Vi‘;`«,V·ïïïV"V«*..‘ää". Vu ' ­ ·’ ·L;ï '.r`_ ïï,· Ef X #4. A VU `V '; , in ‘ V V·
A ZX? jl! A, · /3 5;, ,: {L V; IV /­ Y .· ­ · J;. E a hi lf ` ­ `r 4 · r
«· Vg A f V fi [_ , _ ‘ ; VV X Ju «, ," MV ‘ , ‘ V , " ’ ' I_ ·
, ·<=‘;·f«iE` ;'~ J fl; 7,.iïY ~ Vj.·' VV ^_ ‘1( » , v ` _ V (‘ ` FV; ` ‘ » YV
vw"': · j. »· ­«Vj V »', V V x ._ · > ’: ·;V‘_ ·` L ­ V. ·‘
`· §<V=;;ë‘-VTl"ïY;·^w’à$b§2 "V’F·"­§?V*=°Vï’ J * $9* EV ~ 3** `V‘‘ = / ’ A- V ~ ‘ ` CV V ` · ~ ·
gw ;·‘.':;` ‘*" mV _‘:) lg _ L =" 5ï_~; V,1‘ ·, V V 'V,‘, _ A V` ._ V " , ' _ 2 , _· » ·
. QW Q `~ P` VQ <,ä~ · ·‘$J:_ VG" /, _ V? V V. ;`~ à { V >C «l.">?· S ’ 4 Y ` /.4 V
· ,.VV;,/‘<lQ$;,;"?··‘V¢ VVC ( V '” · M ' " 4V4V ; ­ ` V V· ~ ` ~, `V V
jk V _ np, V_;?<'«V"V«X­··;, ~, ; Xó 3 3. g _. , V V··r, , I _ V‘L‘ V V V , V` 4 · V ,7 V ‘ · »· ' . ’
`a`;r€J;';g· iw yr. ¤_r ‘ . Mil E; rn _ _ ‘ I 4 1 · L ­· [ _, / Vr _·." ‘ V A
gx-- ,_n,` V;·, [jl > .V VF. 4 _· m > · -, 3 > _ (E ». _,;,_ V JV «» » ;, . _ 1,
1.. «’­~M·V ;V·‘¢·-V 1 Vak; VV VVV TV VV ·V ·V¤ V‘ 4 · · ·»‘ -4 x V V ~ · V ;V « V,. V »
f'V?­_4 V»V>."f" , '_·VV,:E’{l_‘?, r' ge', ip , ,~. >/"¤« )‘ V `; 2 ;· ;A V V -4 . / V r ‘· L ‘_.i` ' ‘ ' M v
,[,V,x¤<·y~.~ V.x. I V .. V _r. ~ · V, . ny , , · , ,
A ,.V,_·;.» ·V. V~ ·,,V· `~ MV) , » ·V ·4· i ­~V ,· _ , »·V· ,» ·, ` · V . V, _
,., jh V`,r,_.L. ,,,V , ë_V ,‘V . V ‘ , { V , .` . V _, Y
nix fF)5·•.v·y.,#* .~¥4~ ~ ·' Vr; · V ^V,y z, ·VV V K , ., » ··
«ï_Y’,".,áP’ '>f> Y_ 3 _<ï= ,": ·§"_V;‘ «` V V; ‘ , ` ­ 4 V ' V / V. _, ' /1,., ,« " Z _­T_ ', V, ,_»’
V,,~ V;«»F­V;­ WV g, ;Qi=<Y~H _? , ,_ « V_ I. _·V 4. _V ·_ Vw , · : v..; _ á VV g/·Vx· ,·_4 ‘ . r V _ _· ,~»V
. ·=~~_; «; , _ VV #. 4 -.,· _-; -V y YA; · ·ï t V ,4 4 ,V d .`,
‘f`(€?V/¥Q*'¢ J *2 'V ·V V. ‘ ‘ J. ‘ ~k‘E‘~?·>“VV~‘ V V'. V 'V ` W · V VV. ~ 4 V 4 ' V »
M ,_,`>,,x__ . V,_V­ ny, _x V .« ,V V._ , , 4 , V I, V _ ,,
ag V il _~V¢ V ' aai', 2;;*2, ·" · l,.~,`§ I _ I, al ‘ _ ~, C _, , {K, '.; I 4 Nv/(
* `.‘i!«‘=‘.",..‘?,g·.T` »1, ("' VY/·. V `, V` V‘ ’ L V, V.`. 'V; ` ·‘ X V A' V ~ . `V V" :4
à"‘V·‘U‘<,"·.«V »··,_;,‘¥ï. ‘. V_'!*`;*~VV’ »1V · 4 " « ~ r ‘# · , ;
y;.V;kë> · V" 4 (LV; Sig I IV t K ·b;>« I ,. ,··= ri, H « t A Y k_ 4 ` L, _y V Vi .‘)4`
Vu'; 1;;% g_ ,;,2; 4 (_`_ L VV: M ·‘«,;;­ `· I V4 yfjwi T; .· [ «d· { V` , ,`_ V , `, c I ` - { V V V r
Q; ~ , ‘)‘_;‘ ·«·`{"i*V;· E7 ‘VVx;. fu! VA "ïL,~ ‘Y /­" `¥‘;, » ,' jg; ` V ·‘» ' [ V ‘, ` ._ I V-
V.~eV/‘,V;`,w;,_x ·..~.·V; Vr ‘:f_`” g», V Vl V `· Y V· V ·· [by
; » Vee, V­j IV ‘V V< ’«, zw];/»V ,-~; : ~« , ,4 ·· V;. V e` V 4 V M VV V,
·;e· x'ä·y' · 'G ~'­;" ,4 ‘ = * 1 ~‘V ^•‘ , ‘ .,2 4 · V U ` V. ` , ' Q": ' · ,
P V;;,`,Q;,>~ ‘)‘;ï " , V‘Vè/H-‘> V V , { ,' •. ' ï{` ' nl ­f ‘· `,V ’ï q · V ' V ' V V`V ’ V
·ï =,_V7 AV'; TJ _VjVJ‘»V, V V . `; ·V V_ V .4 1 J' j .” ` V _'/ ·"VY ,` 4 ' _ V . , 'V ` 4 ~»·1_
¤,.«,..«_. V`; ,,l,«~ , « · _,, , , V V - ·_ , VV > V ' · . V ‘
."e*‘E‘VDg ~/· V·?(¢r". ’ Y ~ ’ ‘ ‘= `..« 1 ’. · ·‘ V ' ‘ ‘ , '·
1'.`1‘»_Q7_ ‘¥_;‘;" V ‘­·Q. _ \ · ` al If >{ _/J -‘· ‘· V. _ . V' · ­ ,‘
',{ V Ax ‘,V./V `§;;‘ `L { ­`·,¥ V " jïï E E VV ( <‘ _ x é VL jl, ·V , »V j, ‘ ‘ ` '• ­‘ V __
{nkw »ïè)$·`­ ·« «y,.Vr»·,v =Y·"‘ ‘ M " .J* g ` " ` i’~ , · 4 , V _V
,, V a^ .; _, '.l ,,« VV {L vir, I ·· _V_ _ L" L, M ,.,V . . _ _, I _V VJ. , · H K" ., ‘ ,
1 {J J ~;.i>v p' rr In .:;»1· ;_y V; , ·i van V~ ­ Vs y«,V I/gi .‘ K, V), _, M U V
;·"`7`·?»äY/7" ¤·‘°·V'J/"`;· ¥‘ H'? I ¥v«r­· " `· ' »‘·VV ·c·’Z"{ C+ `.· ',f » V V ` "’ ' ` . ’
<V»·ïj+e§;%;ïïle%. M Vi ' V » V ‘" ·­ QW VV V; V'? ’ " . `V V ` ` E' Y ‘
"·V:%;I?"·ïVï”f./«`V`,cf, `l· IV] V ‘« "`N · V' »` If VV I? · V · ' ï . J` · I Q ` ­.
” V,'§·»_.`«)j§~ V V`; TA" [ i"'. ¤`·Y Aqua V VL [ _ , :‘ , "­ 'I A " V . *;‘ 4 V V A ‘
'-;g;V,, ;h:.ï2·a\­)·, ~,V{·;1( 5, V . . V·_ _V Vw. ­ `«.· J ` QV AV; V_ ·_ V z A,,. , · ._ ,
JM$‘X;ïä§*¥`V;··"·"· " '"T ·` ` V1 “¢V`V­·, ` J' ` V"] ,·;V V { '» "€ " ' . W « · ` VL
,V iv, Ik _­.t·(.,_V‘V `." ,' `;_;.j Y ' I_ V"., VV V «· ` ` " · · V ; _
ip, L ` , ·‘;­ 4 q . {‘ ‘ ` ­ ' >­«·, ·, · c , ` ‘ _ . ·
¤¢~I`~·; f ­; VA; ik E ,> _V ( V VA ` , Q; ’ V I, ;_’ __ Y » « V , V), ,»
V4$·y­;V`, ­; x fn _ V , _·,* ··+ _> V · ­­»# V , " · V, « V. ,»j V »,,·
«<;,«·»§ ._.. V /_ *, · »·· ·. , _ V _ · ~` · ._ »
mé)iV,¤’)·ï;~ " E fl · ` äv `y· M. ` Vr l « j [ "V V
V- _«V• 4*. ; V ., ‘ ¢· V; ‘ . V .~_ , , VV, ~, V L . , ·
`ï‘,ä=,à",ï:'V?" VTVJA ,-., _ ‘:' V ;_ V V I ;V _· _ "__ V_ · , V; ‘ V
J '­__h " f',_ V ·_ ,` [ ,) 'U ' 4 »j,’ ._ ' Y ,¤ · " ‘
/,1;ïge$VjT èn; Vw _ l. {Luv L, , V V? _ , `. V K" V ` »
VV; .V,\€;_V Y Vl E _' M V , ‘ V ~ `= V ‘ ,‘ _ _,` E , ,{ ,· .V
)"‘V,` °“·>‘~ä, ` V' = ' _· V V‘ , ,, V ­·` »‘ , ,; _. ’V. , > .
` H,‘j"*·IV Y w”­'·`,·V ` ` V , .‘ . VA > {V ~
‘T.VEV `V ~ A6" ï` f' _ V4` _; V ' g .l _'m 1 , _` ‘ _ ‘
`”.".J, ’f , ` V F r ' ’~ X , · L g ;· ‘ _. ' ‘ . .1
‘= »._' "Q ZVL `_ 5,, V F ‘ ` , Y ·_ V ‘ ' ‘ V _
[J "·V.·§·A.>, V < `·_;j­ » ,. _ ` ,~V> · 3 ·‘
y({;VyIl ";`§TA [iv" ' ` ' ~ ‘ ` . k` :
"·V‘.` l " V ` < Vr V · I‘V V " V'
"‘xï‘#,V '~ «V· ·, · · V, i " r
V, l;.·T··‘ ,e« , A', V `/ ·«V. l
*§» 1 _. , g· ‘ ‘V·‘ , VV
°,,;i¥:,.<~ V' e V; ` , V ` V f`
":?­:·,A . 1 V _, V ) nl r
gj ·a ·V _V ` ­ ~ = V _
·>;»­,_¤,Q'._· ' .ï ‘r_ ‘r
· ~.v·« V "» l ` ¤ ,f `
»: ix I" ‘T_;, _ _;`,_`
N ·I·L‘ 'V= _V·`°' V ­
. ­ V. e > · L ·
I ` ix, .7j,_ ·
V V Q V L
‘·lC;_;/c