HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 9

JPEG (Deze pagina), 648.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

| --- -e--gev- , . ., N g - r 1 i ..
. I
I
I
I
I § 1. Toepasselijkheid der wet.
IArt. 6 Ho. De toepasselijkheid der wet, oorspronkelijk geregeld in
IArt. 9 Ho. artikel 10, is bij amendement op de Huuropzeggingswet
iArt. 1 Hc. uitgebreid tot alle woningen in gemeenten, waarvoor eene
, huurcommissie is ingesteld (Art. 1 Ho.), evenwel met dien
IATF 14 HC- verstande, dat, waar onder de Huurcommissiewet aanvan-
kelijk vielen alle huurverhoogingen na 1 Januari 1916,
Art- 8 HO- thans artikel 8 der Huuropzeggingswet inplaats van dat
/A*`I‘· 4a- A- tijdstip stelt den datum van 1 Januari 1918, ,,waar het geldt
m- "· b- woningen, ten aanzien waarvan de Huurcommissiewet eerst
door het in werking treden dezer wet van toepassing wordt."
Dit brengt mee, dat ook overigens in de Huureommissiewet
de datum van 1 Januari 1916 (bijv. artikel 4 He. ,,normale
l1uurwaarde" van dien datum als uitgangspunt voor de
beantwoording der vraag, of de hoogere huurprijs redelijk
is) voor deze woningen veranderd wordt in 1 Januari 1918,
terwijl in gemeenten, waarvoor bij het in werking treden
der Huuropzeggingswet reeds eene huureommissie was in-
gesteld, in plaats van het tijdstip van de instelling van de
huuroommissie wordt genomen dat van het in werking
treden der Huuropzeggingswet.
E Artikel 6 Huuropzeggingswet.
Artikel 10 der Huurcommissiewet vervalt. In verband
daarmede vervallen in artikel 1, lid 1, en in artikel 3, lid 2,
' der Huurcommissiewet de woorden, ,,zooals bedoeld bij ar-
! tikel 10" en in artikel 4 het tweede lid, terwijl in de beweeg-
I reden de woorden ,,van lagere kuurwaarde" vervallen.
In art. 3, lid 2, der Huurcommissiewet worden achter de
woorden ,,bestaat uit" ingevoegd de woorden ,,ten hoogste",
terwijl aan het slot van artikel 3 dezer wet worden ingevoegd
I vóór ,,gelijkelijk” de woorden ,,zooveel mogelijk?
i, 7
I
I