HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 85

JPEG (Deze pagina), 582.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

‘ V
voor eene huurcommissie is ingesteld, behoudens de uitzon­
deringen aan het slot van dit artikel (men zie art. 13a
; H uurcorninissiewet ).
‘“ Is het gebruik der woning een deel van een ambtelijk
salaris, dan is de gansche verhouding publiekrechtelijk van i
aard. .2
De laatste uitzondering ziet op het geval, dat, in eene
§‘ arbeidsovereenkomst het loon geheel of gedeeltelijk in het ,;
g gebruik van eene woning is vastgesteld. G
.
’· Artikel 9. ‘) ‘_
. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel ,,Huur­
» opzeggingswet".
in
j. Artikel 10. _ Q
L
Q 1. Deze wet treedt in werking inet ingang van den dag
li na dien harer afkondiging.
2. De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing ten aanzien
van iedere huur, die bij het in werking treden dezer wet y
­ niet is geëindigd. Is op dat tijdstip de tijd reeds verstreken, g
bij het tweede lid van artikel J of van artikel 2 voor het
doen van het verzoek gesteld, dan geschiedt het binnen eene
week na dat tijdstip, ook indien de huur in die week mocht E
eindigen. lp
" 3. Artikel 4 is van toepassing len aanzien ran ieder
beding, na 31 December 1917 aangegaan. 5
4. Indien de huurder eener woning vóór de inwerking-
treding dezer wet zelf de haar heeft opgezegd, of nagelaten
heeft eene nieuwe haar aan te gaan, op grond dat hij bij l
r « het einde der haar eene andere woning te zijner beschikking i
A zou verkrijgen, en de huurder dier andere woning ingevolge l
- deze wet de beschikking daarover zal kunnen blijven f
i behouden, dan vinden de artikelen. J en 2 en het tweede lid ä
van dit artikel overeenkonistige toepassing, met dien ver- .
I 1) Voor art. 6, 7 en 8 zie men de Huurcommissiewet,hiervoor§1.
83 .
I ik