HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 84

JPEG (Deze pagina), 715.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

. """" (
ll
xl
kill . , ....
Volgens artikel 1, hd 3, valt hieronder ieder beding, voor
. 31 December 1917 aangegaan. ,
. De uitgesproken bedoeling van de opneming van het slot
der eerste alinea is geweest, onaangetast te laten de bedin-
Al ‘ gen, die niets te maken hebben met huuropdrijving, maar
die eenvoudig zijn in het belang van den verhuurder.
Genoemd werd als voorbeeld, dat de eigenaar van een zeker
- bedrijf het huis, naast het zijne gelegen, verhuurt onder
beding, dat de huurder daarin niet hetzelfde bedrijf zal r
IQ uitoefenen. Dikwijls kleedt men dit zoo in, dat gezegd wordt,
dat, wanneer dit beding overtreden wordt, de huurder geacht j
wordt tegelijk de huur te hebben opgezegd, bijvoorbeeld over Qi
14 dagen. Thans is bepaald, dat dit beding als zoodanig in
gil; stand blijft, evenwel niet het deel van het beding omtrent
de huuropzegging.
Het tweede lid zal ook wel in den regel den huurder ‘
ten goede komen, doch, vermits de wet bevoegdheden toekent
aan huurder en verhuurder beiden, zijn beiden genoemd.
nl ‘
Artikel 5. ;ï,
i ii
1. Onder huur en verhuur verstaat deze wet iedere over-
eenkomst, ouder welken naam of in welken vorm ook aange-
gaan, die ten doel heeft het ten gebruike verkrijgen en ver-
· strekkenvan eene woning.
` 2. Onder woning verstaat deze wet ieder perceel met een
of meer woonvertrekken, zoomede ieder als woning ingericht O
gedeelte van een perceel, dat afzonderlijk wordt verhuurd.
3. Deze wet is echter niet van toepassing ten aanzien van
woningen, verhuurd met bouw- of weilanden, kweekerijen, EQ
teellanden en dergelijke landerijen, noch ook ten aanzien
van dienstwoningen, welke door een publiekrechtelijk ·
lichaam of krachtens een door Onzen Minister van Water- W
staat goedgekeurd arbeidsreglement ter beschikking worden -
L gesteld. L
j De Huuropzeggingswet is van toepassing op dezelfde I
woningen als de `Huurcommissiewet in gemeenten, waar-

82 ..
Qsegt I
-;,1.: 1