HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 82

JPEG (Deze pagina), 669.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

il

Wi! .. .. (
.g;u toegevoegd: tenzij partijen vóór (datum, waarop die termijn
afloopt) tot overeenstemming zouden zijn gekomen omtrent i
eene nieuwe huur) en partijen niet tot overeenstemming gl
s zijn gekomen omtrent eene nieuwe huur ,§
III Art.1,lid dat deze huur loopt krachtens beschikking der huurcom­
êfi 5>1"“ll(¥ê‘lt· missie (in geval van deze beschikking beroep is ingesteld:
{ga ’ 1 ' krachtens beslissing van den Kantonrechter). te (plaats,
. waar de kuuroommissie of het Kantongereokt gevestigd is),
ingevolge artikel 1 (of.- artikel 2) der Huuropzeggingswet,
en eindigt op (datum, waarop de door de Huuroommissie
Ji) bepaalden termijn afloopt), `
dat (beweegreden van het verzoek). ‘
I Art. 1: Redenen, waarom hij de huuroommissie verzoekt ‘ ' _
‘;g* de opzegging nietig te verklaren, L
lïri .
ïää II Art. 2: te bepalen, dat eene nieuwe huur zal tot stand komen.
III Art. 1, den termijn, gedurende welken deze huur loopt te ver-
hd 5* lengen.
IV Art. 1, den termijn, gedurende welken deze huur nog zal voort-
ï §§” hd 7* duren, te verkorten.
(Onderteekening en dagteekening).

Meer te vermelden is overbodig, daar niet beslist wordt _
zonder verhoor, althans behoorlijke oproeping van verzoeker , Q
en zijne wederpartij.
Voor het beroepschrift aan den Kantonreohter kan het
volgende model worden gebruikt:
'ifw l
Ei
De ondergeteekende (zie boven), .,
wonende te (zie boven), Y
P ‘¥ [C
deelt bij deze aan den Heer Kantonrechter te (zetel van
het Kantongerecht) mede, dat de huurcommissie te (zetel "
der huurcommissie) op zijn verzoek (als de wederpartij van ~f
den verzoeker het verzoek aan de huuroommissie heeft ge- L.;
tig`; daan: op verzoek van (naam en woonplaats van den ver-
zoeker in eersten aanleg), om (strekking van het verzoek) (gg
80 l
lil; t
3
xl`; l
gï ( ( A